Bindend normatief kader
Het MVO Platform vindt vrijwillige initiatieven op het gebied van MVO onontbeerlijk, maar is tegelijk van mening dat MVO principieel niet zonder een bindend normatief kader kan. In lijn met een recente resolutie van het Europees Parlement pleit het MVO Platform dan ook voor wetgeving die een ondergrens aangeeft wat van bedrijven verwacht mag worden op het gebied van de naleving van mensenrechten-, arbeids- en milieunormen. Het gaat daarbij om ‘zorgplicht’ van ondernemingen teneinde schendingen van deze normen te voorkomen. Maar ook om de mogelijkheid voor slachtoffers van ondernemingsgedrag in het buitenland om hun recht te halen via het Nederlandse rechtssysteem. Ook pleit het MVO Platform voor een verplichte rapportage over de sociale, ecologische en mensenrechten impact van ondernemingsactiviteiten.

Duurzaam inkopen en ketenverantwoordelijkheid
De vorige regering heeft de Tweede Kamer de toezegging gedaan om in 2010 in 100% van de bestedingen van de overheid duurzaamheid als zwaarwegend criterium te hanteren. Voor de lagere overheden geld een percentage van 50%. Het MVO Platform pleit er voor dat ook voor deze overheden, gelijk oplopend met de rijksoverheid, een percentage van 100% in 2010 gaat gelden. Van groot belang daarbij is dat de kosten die – veelal kleine – producenten in de uitbestedingsketen maken om sociaal en ecologisch verantwoord te produceren worden verdisconteerd in de prijs van het product.
Ketenverantwoordelijkheid staat in het huidige MVO debat centraal. De producten die westerse bedrijven verkopen worden veelal in het (verre) buitenland via een complexe keten van tussenschakels geproduceerd. Wie is dan eigenlijk verantwoordelijk voor de wijze waarop de producten worden gemaakt? Hoewel met deze vraag in diverse sectoren ervaring is opgedaan (kleding, hout etc.) is er nog veel onduidelijk. Het MVO Platform vraagt de regering over dit onderwerp een adviesaanvraag in te dienen bij de Sociaal-Economische Raad (SER).

Handelsmissies
Al jaren wordt tijdens handelsmissies ook enige aandacht besteed aan MVO. Vaak blijft dat nogal oppervlakkig. Het MVO Platform dringt er bij de regering op aan om MVO explicieter onderdeel te maken van handelsmissies. Dit kan worden gerealiseerd door met bedrijven consequente landen- en sector specifieke afspraken over bevordering van MVO te maken in de voorbereiding, uitvoering en follow-up van deze missies. Ook maatschappelijke organisaties en vakbonden moeten daarbij worden betrokken.