Tijdens de door Nederland in november 2004 georganiseerde Europese conferentie over MVO liet staatssecretaris Van Gennip weten dat ‘MVO van toepassing is op alle activiteiten van een onderneming, inclusief handel en investeringen over de grens’. ‘Het is tijd voor actie’ riep zij. In haar eigen Actieplan is daarvan echter niets terug te vinden. Zo ontbreekt elke verwijzing naar de OESO Richtlijnen voor bedrijven. Deze Richtlijnen bevatten de normen op het gebied van arbeid, milieu, eerlijke concurrentie, corruptie etc. waaraan elk Nederlands bedrijf zich (ook) in het buitenland volgens de Nederlandse overheid zou moeten houden.

Volgens het MVO Platform lijkt het er sterk op dat de staatssecretaris MVO als iets ‘voor de zondag’ beschouwt maar dat het door de week business as usual is.

Het MVO Platform stelt voor om de Economische Voorlichtingsdienst (EVD), de consulaten, ambassades en Kamers van Koophandel ook tot taak te geven om MVO actief te bevorderen. Bij hun adviezen, haalbaarheidstudies, marktonderzoek e.d. moeten risico’s en mogelijkheden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen integraal worden meegenomen. Deze kunnen vervolgens in de bedrijfs- en sectorplannen worden verwerkt.

Het MVO Platform adviseert ook om verantwoord ondernemen op te nemen in het mandaat en de activiteiten van de net opgerichte Dutch Trade Board. De Board bestaat uit de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven en zal bijvoorbeeld handelsmissies coördineren. In 2005 staan missies naar landen als Brazilië, Egypte en Rusland op de agenda. Als het kabinet MVO serieus neemt moet MVO een (grotere) rol spelen bij de invulling van handelsmissies.

De (financiële) ondersteuning van de overheid voor bedrijven die in het buitenland actief zijn kent sinds enkele jaren voorwaarden op het gebied van arbeid, milieu en (het vermijden van) omkoping. De uitvoering kan nog sterk verbeterd worden. Maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en uitvoeringsorganisaties van de overheid hebben daartoe onlangs voorstellen gedaan, bijvoorbeeld voor een betere controle. Deze voorstellen moeten worden meegenomen in het onderzoek dat de regering momenteel doet naar de effectiviteit van overheidssteun voor het internationaal opererende bedrijfsleven.