Uit een onderzoek van het LEI en het PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) blijkt dat de kennisleemtes vooral betrekking hebben op milieuvraagstukken, voedselveiligheid, transparantie van het productieproces, doelmatigheid van de keten en de rolverdeling tussen overheid, bedrijfsleven en consumentenorganisaties.

Het beleid van het ministerie voor de komende jaren is om zoveel mogelijk agrofoodbedrijven te stimuleren tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en hen daarvoor de nodige faciliteiten te bieden; het wil de transparantie van het ondernemingsgedrag op dit punt bevorderen, duurzame productiemethoden nationaal en internationaal stimuleren, en zelf in zijn bedrijfsvoering het goede voorbeeld geven.

De onderzoekers hebben geïnventariseerd rond welke vragen inzake MVO de meeste behoefte bestaat aan aanvullende kennis. Daaruit komen voor een aantal belangrijke beleidsopgaven de volgende punten naar voren:

* transitie: de problemen van midden- en kleinbedrijf om MVO in te voeren en de vraag hoe de voortgang daarvan kan worden gevolgd;
* concurrentiepositie: het verbeteren van de transparantie, het integraal ketenbeheer, en de informatie aan en communicatie met de consument;

* duurzaamheid: wat zijn duurzame productiesystemen en welke rol speelt duurzaamheid in het landenbeleid van de overheid;
* plattelandsontwikkeling: landschappelijke gevolgen van duurzame landbouw en waterbeheer;

* internationale milieudoelen: de bijdrage die het strategisch management van bedrijven hieraan kan leveren.

Tevens is het van belang een conceptueel kader rond MVO te ontwikkelen. In een eerdere publicatie van het LEI (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Agrofoodketen) is daaraan al een bijdrage geleverd. Dat rapport bepleit onder meer een stimulerende rol voor de overheid, die daarvoor meer aansluiting zou moeten zoeken bij de motieven van waaruit bedrijven zich inzetten voor MVO. Dat kan bijvoorbeeld door meer accent te leggen op het signaleren en verspreiden van best practices van bedrijfsvoeringen waarin MVO is geïntegreerd, en door minder accent te leggen op de scores van bedrijven op afzonderlijke indicatoren. Het is belangrijk dat de overheidsactiviteiten het zelforganiserend vermogen van de sector bevorderen en de aandacht voor de individuele verantwoordelijkheid van de ondernemingen versterken. Door haar inbreng in de discussie of door wetgeving kan de overheid de kwaliteit verbeteren van de processen die bijdragen aan een verantwoord maatschappelijk ondernemen. Het gaat daarbij niet om het voorschrijven van inhoudelijke regels voor ondernemersgedrag, maar bijvoorbeeld om het bevorderen van transparantie rond wat bedrijven zelf pretenderen en daadwerkelijk doen, en om de versterking van de verantwoordingsplicht van bedrijven naar hun medewerkers en andere belanghebbenden.