Wereldwijd hebben executives een groot gebrek aan vertrouwen in de aanpak van hun eigen organisatie ten aanzien van reputatie- en ESG-‘risk readiness’. Volgens een rapport van WTW zijn velen van mening dat deze gebieden slechts in beperkte mate zijn geëvolueerd. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 500 leidinggevenden van 250 topbedrijven in 20 landen uit de detailhandel, de industrie, de vrijetijds- en horecasector, de transportsector, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en liefdadigheidsinstellingen.

Andere belangrijke bevindingen van het onderzoek zijn:

  • Meer dan viervijfde (83%) van de senior executives zegt het reputatierisico serieus te nemen en het in de top vijf te plaatsen van risico’s binnen hun bedrijf;
  • Uit het onderzoek blijkt dat 77% van de senior executives er niet volledig van overtuigd is dat hun bedrijf klaar is voor de reputatie- en ESG-risico’s. Er worden positieve stappen gezet, maar er kan meer worden gedaan – slechts een matige hoeveelheid analyses is uitgevoerd om het risico te analyseren of een formeel proces in te voeren om governance, accountability, monitoring en rapportage te waarborgen;
  • Ondanks de instelling van speciale  teams voor de betreffende risico’s houdt ongeveer 75% van de bedrijven de leden van de raad van bestuur niet verantwoordelijk voor de risico’s voor de reputatie en de ESG-risico’s – wat bij het personeel de negatieve indruk wekt van een gebrek aan betrokkenheid;
  • 70% van de senior executives richt zich meer op het risico van reputatieschade als gevolg van een interne gebeurtenis (bijv. misbruik van werknemers of ESG) dan op een externe gebeurtenis (bijv. cybercriminaliteit),  wat lijkt op een onoplettendheid ten aanzien van een belangrijk extern risico kan het gevolg zijn van een bestuur dat de zaak niet serieus lijkt te nemen’;
  • 74% van de senior executives is zich bewust van de potentiële financiële gevolgen van schade als gevolg van een reputatieschade, en als gevolg daarvan heeft 86% budget gereserveerd om de kosten te dekken en heeft 84% een budget voor onvoorziene uitgaven voor marketing en communicatie. Het is echter mogelijk dat deze kosten niet helemaal accuraat zijn, aangezien 87% geen prognose maakt van de frequentie en de omvang  van potentiële schade, wat een aanzienlijk risico inhoudt op een verkeerde toewijzing van budgetten.

Garret Gaughan, Head of Global Markets Direct & Facultative bij WTW: “In een economie die steeds digitaler wordt en steeds meer op dienstverlening is gericht, staat reputatierisico hoog op de agenda van bedrijven. Onze bevindingen wijzen er echter ook op dat organisaties er mogelijk niet in zijn geslaagd om de duur en diepte van een potentiële crisis accuraat in te schatten. Slechts weinigen lijken over het modelleringsniveau te beschikken dat hen in staat zou stellen de omvang van de financiële verliezen te kwantificeren. Dit betekent dat ze mogelijk niet zijn voorbereid op de volledige impact op hun bedrijf als zich een schadelijke gebeurtenis voordoet die hun reputatie kan schaden. Daarom is het van cruciaal belang om te kijken naar een reputatiecrisisverzekering om het potentiële reputatierisico te beperken.