Minister Wiebes (EZK) heeft een Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie ingesteld. Een college dat de minister gaat adviseren over een doeltreffende, doelmatige en tijdige invulling van de infrastructuur die nodig is voor de transitie van de industrie zoals in het Klimaatakkoord bepaald. VEMW is verheugd dat het belang van investeringen in de infrastructuur wordt geadresseerd en dat de minister hieraan prioriteit geeft.

Infrastructuur

De Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie is een college dat de minister gaat adviseren over de behoefte aan extra infrastructuur en de voorwaarden voor realisatie daarvan. Dit om de industrie in de gelegenheid te stellen haar CO2-uitstoot drastisch te verminderen en de bepalingen uit het Klimaatakkoord uit te kunnen voeren. Zo moeten elektriciteitsnetten worden verzwaard zodat de industrie een deel van haar energiebehoefte (warmte) kan elektrificeren. De gasinfrastructuur die nu nog wordt gedomineerd door aardgas moet geschikt worden gemaakt voor het transport van groen gas en waterstof. Er moeten nieuwe warmtenetten komen om restwarmte uit de industrie en afvalverbranding te kunnen uitkoppelen met de gebouwde omgeving. Ook is een infrastructuur nodig om CO2 te kunnen afvangen, transporteren en opslaan (CCS), dan wel her te gebruiken als koolstofbron voor producten (CCU).

Adviescollege

Het adviescollege dat de minister heeft ingesteld staat onder voorzitterschap van Caroline Gehrels (adviesbureau Arcadis) en kent twee leden: Marc van der Linden (Stedin, Netbeheer Nederland) en Hans Grünfeld (VEMW).

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het tijdig hebben van een adequate infrastructuur die het sterk veranderende aanbod en de vraag van energie aan elkaar gaat koppelen, en bedrijven in staat stelt CO2 af te vangen en op te slaan of her te gebruiken, is een absolute noodzaak om te kunnen verduurzamen op een doelmatige manier. Met het instellen van de taskforce wordt het belang hiervan erkend en serieus opgepakt.”