Minister Ploumen informeert Kamer over ‘Eerlijk werk’

Minister Ploumen heeft per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over ‘Eerlijk werk’. 

Eerlijk werk is een voorwaarde voor duurzame economische ontwikkeling. Het is niet alleen noodzakelijk voor mensen om zichzelf en hun gezin te onderhouden en voor een land om de economie draaiende te houden, werk waarin we ons kunnen ontplooien, geeft ook waardigheid aan ons bestaan. Het kabinet is hiervan doordrongen en levert een substantiële bijdrage aan het realiseren van meer eerlijke banen in de wereld. Eerlijk werk is ook van belang om te voorkomen dat ongewenste concurrentie op arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden plaatsvindt. Door in te zetten op eerlijk werk wereldwijd, wil het kabinet ook bijdragen aan een gelijk speelveld voor bedrijven.

Op 7 maart 2016 nam uw Kamer een motie (Kamerstuk 34 311, nr. 5) aan waarin de regering werd verzocht “haar inspanningen te vergroten om de fundamentele rechten en principes op het werk in andere landen te realiseren”.

Het kabinet spant zich in voor het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDGs). Voor het beleid voor eerlijk werk is, naast het algemene doel van armoedebestrijding (doel 1), doel 8 van de SDGs (Decent work and Economic Growth) bij uitstek relevant. Dit doel is gerelateerd aan de Decent Work Agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), die vier pijlers bevat:

1) bevordering van werkgelegenheid (employment creation),

2) verbetering van sociale zekerheid (social protection),

3) verbetering van arbeidsrechten (right to work), en ten slotte

4) bevordering van sociale dialoog (social dialogue).

Download de volledige brief (pdf)

Share Button