Nu zijn bestuurders vaak gedwongen
om een gevaarlijk bedrijf dat zich in een woonwijk wil vestigen toch een vergunning te geven. Daarnaast moet minister Pronk een inventarisatie maken van gevaarlijke bedrijven die nu in woonwijken of daar vlak bij gevestigd zijn en deze lijst openbaar maken. Burgers kunnen dan nagaan of er bij hen in de buurt gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen of worden verwerkt. De bedrijven op de lijst moeten versneld naar industrieterreinen verhuizen, een veiligheidszone krijgen of de bedrijfsvoering aanpassen. Op die manier kan een ramp in een woonwijk, zoals die zich afgelopen weekeinde in Enschede voltrok, in de toekomst worden voorkomen.

Wettelijke mogelijkheden die bestuurders moeten krijgen zijn naast een aanscherping van de Wet Ruimtelijke Ordening en de Wet Milieubeheer een financiële regeling. Die stelt gevaarlijke bedrijven die binnen de milieuvergunning werken onder voorwaarden schadeloos voor een verhuizing.

Opslagplaats bestrijdingsmiddelen bij Eindhoven

Al eerder trokken Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu bij de minister aan de bel over de te coulante regelgeving voor gevaarlijke bedrijven in Nederland. Twee keer kregen natuur- en milieuorganisaties bij de Raad van State gelijk. De milieuvergunning van Van den Anker BV, een opslagplaats en distributiebedrijf voor bestrijdingsmiddelen en andere giftige stoffen, werd ingetrokken. Door gedoogbeschikkingen van de gemeente kon het bedrijf doorgaan met haar activiteiten. Op grond van bestaande wetgeving kreeg het bedrijf toch nog een vergunning. Dat terwijl volgens de GGD-Eindhoven bij een grote ramp het rampenbestrijdingsplan bij een brand in het bedrijf een levensbedreigende situatie kan ontstaan tot midden in de stad Eindhoven. En volgens uitspraken van de GGD-Eindhoven is bij een grote brand het ontruimen van het bedreigde gebied in korte tijd onmogelijk: er wonen te veel mensen. In mei of juni doet de Raad van State een definitieve uitspraak over de milieuvergunning van Van den Anker.

Bewoners Utrecht tegen Sojafabriek

Een ander bedrijf dat volgens alle vergunningen in een woonwijk mag liggen is de sojafabriek Cereol in de Utrechtse wijk Oog en Al. Op 150 meter van woningen wordt hier gewerkt met brandgevaarlijke en explosieve stoffen als hexaan, sojameel en sojastof. Al jarenlang voeren bewoners actie om de fabriek verplaatst te krijgen. Ook Pronk en het gemeentebestuur zijn het met hen eens. Maar niemand is bereid
om 40 miljoen gulden op tafel te leggen om het bedrijf, dat alle benodigde vergunningen heeft, schadeloos te stellen voor een verhuizing.

Andere gevaarlijke bedrijven in woongebieden

In een bijlage van de brief aan Pronk noemen Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu naast deze twee nog zes andere gevaarlijke bedrijven die in of naast woonwijken liggen. Bij elk van deze bedrijven heeft de milieubeweging samen met omwonenden vaak jarenlang
vruchteloos geprobeerd ze uit wonwijken te krijgen, een veiligheidszone af te dwingen of de bedrijfsvoering te laten
veranderen. Telkens stuitten bezwaren tegen deze bedrijven op de wet milieubeheer of de Wet Ruimtelijke Ordening, die toestaat dat
gevaarlijk activiteiten en wonen naast elkaar plaatsvinden. Het gaat om bedrijven als:

Avery Denyson (het voormalige Fasson) – Hazerswoude: een kunststofbedrijf grenzend aan een woonwijk. Bedrijf werkt met diverse explosieve en brandgevaarlijke stoffen. Aan- en afvoer van gevaarlijke stoffen langs de woonwijk.

Akzo – Hengelo en Akzo-Delfzijl: chloorfabrieken met onvoldoende afstand tot woonwijk (in Hengelo 500 meter) bedrijven werken met zeer giftige, reactieve stoffen. Bedrijven vallen onder Post Sevesorichtlijn en heeft extern Veiligheidsrapport.

DSM – Geleen: chemisch bedrijf grenzend aan woonwijk. Bedrijf werkt met explosieve en zeer giftige stoffen. Valt onder de Post Sevesorichtlijn.

Shell -Hoogvliet/Rijnmond: raffinaderij-chemisch bedrijf grenzend aan woonwijk. Bedrijf werkt met en produceert diverse giftige en explosieve stoffen. Bedrijf valt onder Post Sevesorichtlijn.

Van de Helm – Delft: opslagbedrijf grenst aan een van de dichtbevolkste gebieden van Nederland.