Het onderzoeksbureau deed dat in opdracht van het Ministerie van VROM. Als de overheid echt vraaggericht wil werken, dan moeten burgers worden gesegmenteerd en dient de keuze van milieumaatregelen aan te sluiten op hun behoefte. Er bestaat een kloof tussen de getoonde bezorgdheid van de burger over zaken als vervuiling, armoede en kinderarbeid en het succes van (milieu)maatregelen zoals het heffen van energiepremies op huishoudelijke apparaten en de invoer van EKO-keurmerken.
De onderzoekers schrijven dat het voor de overheid lastig is om vraag- of marktgericht te werken, maar voor de effectiviteit is het noodzakelijk om een strategische keuze te maken. -De overheid moet beseffen dat, indien de politiek en niet de marktvraag hun agenda bepaalt, de kloof tussen burger en consument blijft bestaan. Het mislukken van (milieubeschermende) maatregelen heeft niet alleen te maken met onwil van de burger maar ook met het proces van de huidige besluitvorming’, aldus TNS NIPO.