Het MVO Platform is een uniek samenwerkingsverband van de vakcentrales FNV en CNV, de Consumentenbond, Amnesty International, Milieudefensie, Novib, de Landelijke India Werkgroep, SOMO en 22 andere organisaties op het gebied van mensenrechten, milieu, ontwikkeling en gezondheid.

Het MVO Referentiekader brengt in kaart welke internationale verdragen en andere afspraken tot maatschappelijke verantwoordelijkheden van bedrijven leiden. Voorbeelden zijn de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en tal van milieuverdragen. Maar ook op het gebied van consumentenbescherming, gezondheid, eerlijke concurrentie en bestrijding van corruptie zijn inmiddels richtlijnen ontwikkeld die gevolgen zouden moeten hebben voor het gedrag van bedrijven. Het probleem is dat bedrijven, als zij dat willen, deze richtlijnen makkelijk kunnen negeren in landen waar handhaving van wetten en regels veel te wensen over laat.

Het MVO Platform is in principe voor internationale bindende wetgeving voor verantwoord ondernemen zodat bedrijven, waar ook ter wereld ze werken, zonodig juridisch vervolgd kunnen worden als zij de wet overtreden. .
Maar ook zonder internationale wetgeving kunnen bedrijven en overheden veel doen om het gedrag van bedrijven in overeenstemming te brengen met internationale afspraken. Het MVO Referentiekader noemt vijf voorwaarden voor verantwoord ondernemen : faire prijzen en levertijden, het nemen van verantwoordelijkheid voor de hele productieketen (van onderaannemers tot thuiswerkers), dialoog met alle belanghebbenden (werknemers, lokale bevolking, maatschappelijke organisaties etc.), transparantie en rapportage over bedrijfsbeleid en de resultaten daarvan voor mens en milieu en onafhankelijke controle van die rapportage.

Het MVO Platform wil via het MVO Referentiekader verantwoord ondernemen duidelijker definiëren, op basis daarvan per organisatie en gezamenlijk een strategie bepalen én het gesprek aangaan met het bedrijfsleven en de overheid.
Bij de aanbieding aan staatssecretaris Wijn zal het MVO Platform er voor pleiten om het referentiekader onder meer in te zetten bij het verantwoord inkopen door de overheid, bij het binnenkort door Economische Zaken op te richten kenniscentrum MVO, bij het ontwerpen van richtlijnen voor maatschappelijke rapportage door bedrijven en bij de voorbereiding en uitvoering van toekomstige handelsmissies.

Noot voor de redactie:
U kunt de presentatie van het MVO Referentiekader en de reactie daarop van staatssecretaris Wijn bijwonen. Plaats: Ministerie van Economische Zaken. Tijd: 11.15-11.30. Melden tussen 11 uur en 11.10 bij de balie.