Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven en organisaties, meer dan de wet van hen vereist, rekening houden met de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Sleutelwoorden daarbij zijn vrijwilligheid, transparantie en dialoog met belanghebbenden. Bedrijven en organisaties die zich kandidaat stellen voor de prijs dienen in hun voorstel aandacht te schenken aan deze aspecten. Daarnaast moet uit het voorstel blijken dat maatschappelijk verantwoord ondernemen aantoonbaar aansluit bij de bedrijfsfilosofie van de inzender en reeds wordt toegepast.

Jury
Een deskundige, onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen. In de jury hebben zitting: Pieter Winsemius (oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en tegenwoordig Raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), José van Eijndhoven (voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam), Jan Meerman (vice-president van de Koninklijke Vereniging MKB Nederland) en Klaske de Jonge (algemeen directeur van de Consumentenbond).

Publiciteit
LNV, LTO Nederland en de VAI zullen zich inspannen om zoveel mogelijk publiciteit te organiseren rondom de indieners van de vijf beste inzendingen. Daarnaast hebben de genomineerden de gelegenheid hun voorstellen te presenteren tijdens een conferentie over maatschappelijk verantwoord ondernemen in agrarische ketens. Deze conferentie vindt medio juni 2004 plaats en valt samen met de uitreiking van de stimuleringsprijs.

Winnaar 2003
In 2003 dongen meer dan 70 agrarische bedrijven en organisaties mee naar de MVO-stimuleringsprijs. De prijs werd toen gewonnen door BV Gulpener Bierbrouwerij. De jury oordeelde dat deze grootste der kleine nog zelfstandige bierbrouwerijen in Nederland maatschappelijk verantwoord ondernemen het meest had doorgevoerd in haar bedrijf. Gulpener hanteert maatschappelijk verantwoord ondernemen als integrale en strategische keuze bij al haar interne en externe activiteiten. Het bedrijf wil de hele keten beheren en de grondstoffen zoveel mogelijk lokaal en regionaal verbouwen en inkopen.

Aanmelding
Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden of worden voorgedragen. Aanmelden kan uitsluitend via een aanmeldingsformulier. Voorstellen moeten worden ingediend door invulling van een vragenlijst. Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk 16 februari 2004 in het bezit te zijn van het Ministerie van LNV; de ingevulde vragenlijst moet uiterlijk 15 maart 2004 ingediend zijn.