Per 1 september is het lectoraat Circulaire Transitie bij Fontys gestart. Dit nieuwe lectoraat richt zich met name op het verbinden van bestaande lectoraten in het technisch, economische en sociale domein op het gebied van circulaire economie en de energietransitie. Hiervoor zijn lector Jifke Sol en drie onderzoekers van verschillende disciplines – Myrthe Velter, Jeske Nederstigt en Yvonne van Lith – aangesteld.

Expertisecentrum Circulaire Transitie

Het lectoraat is onderdeel van het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (FECT) en richt zich met name op het verbinden van bestaande lectoraten in het technisch, economische en sociale domein op het gebied van circulaire economie en de energietransitie.

Het FECT heeft als doel een bijdrage te leveren aan de versnelling van de huidige energietransitie, samen met maatschappelijke partners zoals de maakindustrie, overheden en wijkinitiatieven in de regio Zuid-Nederland. Het lectoraat focust op het onderzoeken van maatschappelijk inclusieve oplossingen voor circulaire transities van MKB en gemeenten in de Fontysregio’s. Ook kennisontwikkeling en professionalisering van het onderwijsaanbod en docenten op het gebied van circulaire transities spelen een belangrijke rol. Het lectoraat wil met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan maatschappelijk inclusieve innovaties voor de circulaire- en energietransitie in de regio.

Veel onduidelijk in de energietransitie

Het Expertisecentrum Circulaire Transities signaleert dat mensen niet goed weten in welke soorten technologie ze willen en kunnen investeren. Dit komt onder meer door een gebrek aan kennis over het sociale, technische en economische plaatje. “Het Lectoraat wil ondernemers in de regionale maakindustrie ondersteunen in hun keuzeproces en veerkracht met praktische kennis en begeleiding”, aldus lector Jifke Sol. Bijzonder aan het Lectoraat Circulaire Transities is dat het een multidisciplinair team is, met een lector en drie onderzoekers, waarmee met een sociale, economische én technische bril naar maatschappelijke vraagstukken gekeken kan worden. Doel is om vragen over energietransitie, sociale innovatie en circulaire economie samen met netwerken van ondernemers, burgers en overheden te analyseren en van antwoorden te voorzien. Ook wil het lectoraat hybride leeromgevingen creëren, waar enthousiaste studenten en docenten mee kunnen denken en nieuwe oplossingen en adviezen ontwerpen en daarmee lokaal maatwerk bieden. Het idee is dat ondernemers, burgers en overheden en onderzoekers ook de weg weten te weten naar deze ‘living labs’, zodat kennis en ideeën gebundeld kunnen worden. Kernvraag is welke factoren helpend en welke belemmerend zijn bij circulaire transities.

Sociaal innovatief leerproces

Jifke Sol is als nieuwe lector met name voor het MKB in Brabant aanspreekpunt en verbinder voor initiatieven en kennisvragen op het terrein van energietransitie, circulaire economie en sociale innovatie. Sol heeft een achtergrond in onderzoek naar succesfactoren en begeleiding bij complexe regionale samenwerkingstrajecten richting duurzaamheid. Ze ziet deze samenwerking als een sociaal innovatief leerproces, waar mensen met vallen en opstaan kleine stapjes verder komen. “De ambitie is om meer circulair te gaan denken, en grondstoffen en energie te beschouwen als bronmateriaal dat meervoudige waarde kan hebben. Circulair denken betekent bijvoorbeeld dat je je afvraagt wat de sociale impact van jouw denken en jouw gedrag is. Circulaire economie kan betekenen dat je niet in winsttermen en bezit denkt, maar in termen van delen en vermenigvuldigen, bijvoorbeeld door medegebruik, zoals nu al plaatsvindt met elektrische deelauto’s. Het is dus anders denken en anders doen.

‘’Ik besef dat we nog maar aan het begin staan van deze maatschappelijke transitie, tegelijkertijd zie ik al jarenlang de kiemen van nieuwe duurzaamheid om me heen. Ik draag via dit lectoraat met het hele team graag bij aan een impuls om deze kiemen te versterken door onderzoekers, ondernemers, onderwijs en overheden met elkaar te verbinden richting een circulaire toekomst”, aldus Sol.