Wereldwijd opererende bedrijven geven nauwelijks inzicht in de mogelijke risico’s van maatschappelijke invloeden, zoals grondstoffenschaarste en klimaatverandering, op het uiteindelijke resultaat van de onderneming. Hoewel de bedrijven de risico’s van dit soort maatschappelijke factoren in het algemeen onderkennen, geeft een beperkt aantal bedrijven inzicht in de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering voor de financiële waarde van de onderneming.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder de tweehonderdvijftig grootste ondernemingen ter wereld naar de mate waarin deze bedrijven in hun duurzaamheidverslag inzicht geven in de invloed van maatschappelijk veranderingen op de bedrijfsvoering en de mogelijke risico’s die zij daarmee lopen. Van de onderzochte bedrijven geeft één op de vijf bedrijven geen enkel inzicht in de risico’s die dit soort maatschappelijke veranderingen met zich meebrengen. Ruim de helft van de ondernemingen geeft aan vooral risico’s te zien voor de reputatie van de onderneming.

“Inzicht in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven werd tot voor kort wellicht nog gezien als een noodzaak vanuit reputatie- of ethisch oogpunt”, zegt Wim Bartels, partner bij KPMG Sustainability. “Nu veranderingen in de omgeving van directe invloed kunnen zijn op het resultaat, is het niet meer de vraag of bedrijven over duurzaamheid moeten rapporteren, maar welke informatie dat moet zijn en hoe het is gekoppeld aan de waarde van het bedrijf. De uitdaging is om de belangrijkste maatschappelijke en sociale thema’s in kaart te brengen voor bedrijf en stakeholders. 

Steeds meer bedrijven worden zich hierdoor ook bewust van de kansen die bijvoorbeeld klimaatverandering biedt. Bijna 90% benoemt in het verslag gelukkig de kansen en iets meer dan 80% de risico’s. Vooral innovatie van producten en diensten wordt al een kans gezien, alsmede de versterking van het merk en het vergroten van het marktaandeel.”

Als het gaat om de kwaliteit van de verslaggeving scoren ondernemingen in Italië het hoogst. Bartels: “Zij krijgen een dikke 8 als het gaat om de gemiddelde kwaliteit en worden gevolgd door landen als Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Nederlandse bedrijven komen vooralsnog niet verder dan een magere 7. De landen in Europa voeren overigens wel de ranglijst aan als het om de kwaliteit van de verslaggeving gaat en laten ondernemingen in zowel Amerika als in Azië en de Stille Zuidzee ver achter zich. 

Van de onderzochte bedrijven die over duurzaamheid rapporteren, benoemt bijna 90% een aantal belangrijke maatschappelijke krachten die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. Klimaatverandering, grondstoffenschaarste, energie en brandstof worden hierbij het meest genoemd.”

De verificatie van duurzaamheidverslagen door een externe partij vindt in de meeste landen nog altijd op vrijwillige basis plaats. Bartels: “Toch laten steeds meer bedrijven het verslag toetsen, met name door een accountant. In 2011 liet bijna de helft van de bedrijven de duurzaamheidrapportage toetsen door een externe partij, dit jaar is dit al bijna 60% van de leidende ondernemingen. 

De belangrijkste overwegingen hierbij vormen met name de geloofwaardigheid naar externe stakeholders en het feit dat verificatie binnen de onderneming bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de gegevens en een beter begrip van de thema’s die een rol spelen als het om duurzaamheid gaat.” 

Het onderzoek kunt u hier downloaden (pdf)