Klacht tegen voetballenimporteurs eerste test voor NCP

Het onlangs opgezette Nationaal Contact Punt (NCP), dat moet toezien op naleving van de nieuwe Oeso-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, heeft een eerste zaak binnen. Importeurs van voetballen uit India zijn aangeklaagd omdat zij de Oeso-richtlijnen zouden schenden. -Het NCP moet nu waarmaken hoever haar gezag reikt.'

De importeurs van voetballen zijn via het NCP aangeklaagd omdat zij weigeren te reageren op een onderzoeksrapport van de Landelijke India Werkgroep (LIW). Daarin worden de misstanden beschreven die zich nog altijd voordoen in de voetballenindustrie.

Onder andere Adidas en importeur Kubbinga bestellen hun voetballen bij Indiase bedrijven die via een systeem van ‘koppelbazen’ hun productie uitbesteden aan kleine werkplaatsen en huishoudens. Volgens het onderzoek wordt er nog altijd gebruik gemaakt van kinderarbeid, zijn de lonen ver onder het bestaansminimum en de arbeidsomstandig-heden ongezond.

Gerard Oonk van LIW zegt dat de importeurs zich niet aan de Oeso-richtlijnen houden. Het NCP moet daar nu – als een soort testcase – een uitspraak over doen.

Het Contactpunt kan bedrijven geen sancties opleggen. Maar Oonk wil wel zien of het NCP -kan waarmaken of zijn uitspraken gezag hebben, ook bij Adidas’.

De Oeso-richtlijnen zijn een belangrijk instrument om maatschap-pelijk verant-woord ondernemen in het buiten-land te bevorde-ren. Ook staatssecretaris Ybema voor Buitenlandse Handel hecht daar veel waarde aan.

Het NCP zal de klacht over de importeurs van voetballen eerst interdepartementaal bespreken. Dat duurt vier weken. Daarna wordt LIW gehoord. Oonk verwacht niet eerder dan september een uitspraak.

Share Button