Coördinator van het project is Trinus Hoekstra, mededirecteur van Disk en beleidsmedewerker bij het Bureau Sociaal Economische Aangelegenheden van de Samen-op-Weg-kerken. Hij legt uit waarom Disk nu al naar buiten is gekomen met het voornemen een prijs te willen instellen, terwijl er eerst nog onderzocht gaat worden of de prijs wel nut heeft. ‘Wij willen het debat aanzwengelen over welke bedrijven al verantwoord ondernemen en hoe ze dat doen. Daar is nog weinig zicht op. Er wordt vooral veel over gepraat, maar wij willen weten wat er concreet gebeurt, met name wat het sociale aspect betreft. Wij zijn door ons werk extra gevoelig voor zingevings- en ethische vragen rondom arbeid. Dat betekent dat wij bij onze prijs nadruk zullen leggen op de sociaal-ethische kant. Dat betekent niet dat we de ecologische aspecten niet mee laten wegen, maar het sociale aspect weegt zwaarder.’

‘Een belangrijk onderdeel van verantwoord ondernemen is een open dialoog tussen de samenleving en het bedrijfsleven. Ook van de kerken wordt verwacht dat zij in deze dialoog een rol spelen. Het is niet voor niets dat Herman Wijffels, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, al in 1999 heeft gezegd dat kerken zich moeten uitlaten over de norm van de menselijke waardigheid. Ook moet de kerk als op dat punt mensen onrecht wordt gedaan, haar stem laten horen en de ethische waarden in herinnering brengen. Wij hebben als Disk ervaring met kwetsbare groepen. Mensen die op de onderste treden van de arbeidsmarktladder zitten, de mensen op de werkvloer, maar ook de mensen die uit het betaalde arbeidsproces zijn gevallen.’

De prijs moet, volgens Hoekstra, een ‘mobiliserend effect’ hebben. Dat betekent dat belanghebbenden in brede zin (‘stakeholders’) een bedrijf kunnen aanmelden om in aanmerking te komen voor de mvo-prijs. ‘Wij willen een stem geven aan de mensen die direct of indirect geraakt worden door het handelen van een onderneming. Dat kan een werknemer zijn, maar ook een wijkbewoner, een dakloze of een arbeidsongeschikte.’

Maar voor het tijd is voor nominering en uitreiking, gaat Mario Jacobs, universitair medewerker van het Instituut Verantwoord Ondernemen eerst onderzoeken of er wel draagvlak is voor de prijs en of de Nederlandse ondernemingen al zo goed presteren op ethisch, sociaal en milieugebied dat het zin heeft om een prijs in te stellen.

Jacobs: ‘Ons instituut is bij uitstek geschikt om dat te onderzoeken, omdat wij een lange traditie hebben om naar de maatschappelijke kant van ondernemen te kijken. Wij zijn betrokken bij het ontwikkelen en onderzoeken van meetlatten als SA 8000 en AA 1000. Dat betekent dat wij goede criteria kunnen opstellen over hoe een bedrijf zich intern en extern, op sociaal en ecologisch gebied moet gedragen.’

Hoe de prijs moet heten, is nog niet bekend. Hoekstra: ‘Van ons hoeft Disk niet in de naam voor te komen. Wij zijn aan het zoeken naar een passend symbool. We hebben gedacht aan de Van Marken-prijs. Van Marken was een ondernemer die in het negentiende-eeuwse Nederland met zijn bedrijf de sociale kwestie wilde helpen oplossen. Maar of dat het wordt, staat nog open. Heeft u een idee?’