1
Kent u de volgende berichten: Ã??Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een modeverschijnselÃ?? (MVO) ; Ã??Geen nieuwe regelgeving voor verantwoord ondernemenÃ?? en Ã??Informatieverstrekking maatschappelijk ondernemen onder de maatÃ??
2
Hoe beoordeelt u de uitspraak van drs. A. Kraaijeveld, voorzitter vereniging FME-CWM (branche van VNO-NCW), dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een Ã??modeverschijnselÃ?? zou zijn? Kunt u bij uw antwoord ook de uitspraak van drs. Kraaijeveld betrekken dat Ã??de markt en ondernemers gewoon hun werk moeten doenÃ???
3
Wat is uw mening over het door drs. Kraaijeveld gestelde dat de overheid de markt met Ã??regels en vooral
handhaving van die regels kan corrigerenÃ??, mede in het licht van zijn uitspraak dat bedrijven geen Ã??maatschappelijke verplichting hebben om het leed van de wereld te verzachtenÃ???
4
Wat is uw mening over het feit dat zowel FME-CWM als VNO-NCW blijk geven geen behoefte te hebben aan
nieuwe regelgeving met betrekking tot verslaglegging over maatschappelijk ondernemen, terwijl uit onderzoek van Ethicon blijkt dat de informatieverstrekking over maatschappelijke prestaties door bedrijven te wensen overlaat?
5
Deelt u de mening dat het een goede zaak is dat de Europese Commissie een forum wil oprichten voor het
opstellen van regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen? Zo ja, hoe geeft u hieraan concreet uiting? Zo neen, waarom niet?