1
Bent u op de hoogte van de kritiek die negen Nederlandse ontwikkelings- en vredesorganisaties hebben geuit op de medeplichtigheid van de Nederlandse oliemaatschappij Talisman (Greater Nile) BV, bij de schendingen van mensenrechten in Soedan?1
2
Hoe beoordeelt u deze kritiek, mede in het kader van het feit dat de Nederlandse overheid indirect profiteert van de belastingafdrachten van dit bedrijf?
3
Kunt u aangeven of er sinds juli 2001 contact is geweest tussen Talisman en vertegenwoordigers van de
regering, naar aanleiding van eerdere Kamervragen die over dit onderwerp zijn gesteld?2
4
Legt Talisman BV in jaarverslagen rekenschap af over de maatschappelijke gevolgen van haar ondernemersactiviteiten? Zo ja, wordt daarin gewag gemaakt van de genoemde bekritiseerde activiteiten?
5
Wat is de huidige stand van zaken bij de dialoog van de EU met Soedan en welke inspanningen levert Nederland op EU- en internationaal niveau om de olieproblematiek in Soedan op de agenda te houden en naar oplossingen te leiden?
6
Bent u er ook van op de hoogte dat veel Nederlandse bedrijven, al dan niet vrijwillig, meewerken aan het
instandhouden van corruptie in Indonesië?4
7
Krijgen de betreffende bedrijven exportkredietverzekeringen of andere ondersteunende maatregelen van
overheidswege, waaronder fondsen van ontwikkelingssamenwerking? Zo ja, bent u dan van mening dat dit
verstrekt is overeenkomstig de normen en waarden van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Kunt u uw antwoord uitvoerig toelichten?
8
Bent u van mening dat de betreffende bedrijven handelen overeenkomstig de OESO- richtlijnen voor multinationale ondernemingen? Zo neen, welke actie onderneemt u?
9
Welke preventieve maatregelen past de Nederlandse regering toe (naast het opstellen van internationale
richtlijnen) ter voorkoming van corruptie bij de besteding van Nederlandse en internationale hulpgelden en welke sancties en maatregelen neemt regering, al dan niet in internationaal verband, als er
daadwerkelijk bewijzen zijn van corruptie?
10
Wat betekent het feit dat onder de Nederlandse wetgeving bovengenoemde vormen van corruptie strafbaar zijn, en welke juridische maatregelen zijn of worden ter zake genomen?