De kamerleden Klaver (GroenLinks) en Merkies (SP) hebben vandaag aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën vragen gesteld over het Nederlands verzet tegen country-by-country reporting voor internationaal opererende ondernemingen.

Vragen:

1

Bent u bekend met het bericht dat de Nederlandse regering in Raadsverband “woordenrijk bezwaren aanvoert” tegen een EU-brede verplichting tot country-by-country reporting voor internationaal opererende ondernemingen? 1)
2
Klopt dit bericht? Zo ja, wat zijn de aangevoerde bezwaren?
3
Opereert de Nederlandse regering in EU-verband nog steeds in lijn met de motie- Merkies/Klaver 2), het antwoord op de eerdere vragen van de leden Klaver en Merkies 3), punt 10i van de conclusies van de Europese Raad van 22 mei jl. 4) en de kabinetsreactie op het Sociaal Economisch Onderzoek-rapport Overige Financiële Instellingen en het
International Bureau of Fiscal Documentation-rapport ontwikkelingslanden 5)? 
4
Wat zal de Nederlandse positie zijn tijdens de volgende bijeenkomst van de werkgroep “company law” van de Raad op 22 oktober aanstaande?
5
Bent u bereid deze vragen voorafgaand aan bovenstaande bijeenkomst van 22 oktober te beantwoorden?

 

1) Süddeutsche Zeitung, 10 oktober 2013; overgenomen op www.svengiegold.
de/2013/transparenz-nein-danke/
2) Kamerstuk 25 087, nr. 38
3) TK 2012-2013, aanhangselnummer 2329
4) http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st00/st00075.nl13.pdf
5) Kamerstuk 25 087, nr. 60