Staatssecretaris Dijksma (IenM) stuurt het rapport ‘Hoe ambitieus zetten gemeenten Duurzaam Inkopen in?’ naar de Tweede Kamer. Zij geeft meteen aan hoe zij de uitkomsten van dit rapport wil benutten.

“Onlangs heb ik in het Algemeen Overleg Duurzaamheid en het Verslag Algemeen Overleg Duurzaamheid onder andere met u gesproken over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Een van de onderwerpen die in dit kader aan de orde kwam is ‘de benchmark- en monitoringsystematiek MVI’ die ik u heb toegezegd in het ‘Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Overheden 2015- 2020’ dat ik in september 2015 aan uw Kamer heb toegestuurd. Eén van de acties in dit Plan van Aanpak is het uitvoeren van een verkenning door TELOS naar de duurzaamheidsambitie en toepassingsvorm van MVI bij gemeenten, als input voor de genoemde benchmark. Bijgevoegd vind u de rapportage van deze verkenning. De uitkomsten van dit rapport zullen worden benut voor het opstellen van de ‘benchmark en monitoringsystematiek MVI’. Tevens zal ik relevante punten inbrengen in het bestuurlijk overleg met de medeoverheden, waarin ik de verdere invulling van het Plan van Aanpak MVI met hen zal bespreken, evenals de governancestructuur. Over de voortgang van zowel de benchmark als het overleg met de medeoverheden zal ik u voor de zomer 2016 informeren, conform mijn toezegging in het Algemeen Overleg van 28 januari 2016”