Kabinet stelt 25 missies vast voor het Topsectoren- en innovatiebeleid

Acht ministeries hebben, samen met ondernemers en kennisinstellingen uit de 9 Topsectoren, 25 missies vastgesteld om de Nederlandse economie te versterken binnen de maatschappelijke thema’s energietransitie & duurzaamheid; landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg en veiligheid. Topsectoren gaan samen met ministeries en kennisinstellingen op basis van de missies en sleuteltechnologieën de kennis- en innovatieagenda’s opstellen. Het kabinet maakt in een later stadium bekend hoe de beschikbare financiële middelen worden ingezet. 

Energietransitie en duurzaamheid
De missies voor energietransitie en duurzaamheid

 • Het terugdringen van de nationale broeikasgasuitstoot met 49% in 2030, op weg naar 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Dat valt uiteen in:
  • Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050;
  • Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050;
  • Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en
   producten in 2050;
  • Emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050;
  • Een netto klimaatneutraal landbouw- en natuursysteem in 2050.
 • Een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Voor 2030 is de doelstelling halvering van het grondstoffengebruik.

Landbouw, water en voedsel
Hiervoor zijn de volgende missies geformuleerd:

 • Kringlooplandbouw: In 2030 is in de land- en tuinbouw het gebruik van grondstoffen en hulpstoffen substantieel verminderd en worden alle eind- en restproducten zo hoog mogelijk tot waarde gebracht.
 • Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie: In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal.
 • Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied: Nederland is in 2050
  klimaatbestendig en waterrobuust.
 • Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel: In 2030 produceren en consumeren we gezond, veilig en duurzaam voedsel en verdienen ketenpartners, inclusief de boer een eerlijke prijs.
 • Duurzame Noordzee, oceanen en binnenwateren: Voor de mariene wateren is er in 2030 en voor rivieren, meren en estuaria in 2050 een balans tussen enerzijds ecologische draagkracht en waterbeheer (waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit) en anderzijds de opgaven voor hernieuwbare energie, voedsel, visserij en andere economische activiteiten.
 • Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta ter wereld, ook na 2100, door het tijdig nemen van toekomstbestendige en integrale
  maatregelen tegen beheersbare kosten.

Zie voor meer informatie, waaronder de missies voor veiligheid de notitie Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid en de Kamerbrief over missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid op de site van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Share Button