Terwijl de wereld worstelt met het bestrijden van klimaatverandering, zijn termen als ‘Net Zero’ en ‘Carbon Neutral’ modewoorden geworden in de bestuurskamers van bedrijven, in politieke discussies en milieu-initiatieven. Hoewel deze termen uitwisselbaar lijken, hebben ze verschillende betekenissen en implicaties. Deze verschillen zijn cruciaal om inspanningen tegen klimaatverandering te begrijpen.

Net Zero en Carbon Neutral definiëren

Net Zero: Net Zero verwijst naar de balans tussen de broeikasgassen (BKG’s) die in de atmosfeer worden uitgestoten en de broeikasgassen die eruit worden verwijderd. Het bereiken van Net Zero betekent dat een bedrijf, organisatie of zelfs een land actief werkt aan het verminderen van zijn emissies en het compenseren van resterende emissies. Dit kan door middel van activiteiten zoals herbebossing, toepassing van technologieën voor koolstofafvang of investeringen in hernieuwbare energie.

Carbon Neutral: Carbon Neutral betekent daarentegen dat een entiteit haar broeikasgasemissies in evenwicht brengt door de emissies tot nul te reduceren of door te investeren in koolstofcompensatieprojecten om haar emissies te compenseren. In tegenstelling tot Net Zero vereist Carbon Neutral niet altijd actieve inspanningen om de uitstoot te verminderen, omdat het sterk afhankelijk kan zijn van compensatie.

Reikwijdte van Carbon Neutral en Net Zero

Net Zero: Initiatieven omvatten doorgaans emissies van alle drie de scopes zoals gedefinieerd in het Greenhouse Gas Protocol. Dit omvat Scope 1 (directe emissies), Scope 2 (indirecte emissies van ingekochte energie) en Scope 3 (indirecte emissies van de gehele waardeketen). In essentie is Net Zero bedoeld om alle BKG emissies aan te pakken.

Carbon Neutral: Carbon Neutral daarentegen richt zich vooral op het bereiken van een balans in de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Hoewel sommige contexten ook andere broeikasgassen in overweging nemen (met behulp van CO2-equivalenten of CO2e), ligt de nadruk voornamelijk op CO2. De specifieke reikwijdte van emissies voor Carbon Neutral kan variëren. Sommige entiteiten richten zich uitsluitend op hun directe activiteiten, terwijl andere een breder scala aan emissies in de levenscyclus van producten in overweging nemen.

Geloofwaardige claims doen

Om geloofwaardige Net Zero- of Carbon Neutral claims te maken, moeten entiteiten een gestructureerde aanpak volgen. Dit begint met het stellen van duidelijke en ambitieuze doelen die de reikwijdte en tijdlijnen van emissies specificeren. Transparantie is essentieel in dit proces. Voor een Net Zero claim zijn actieve inspanningen om emissies te reduceren cruciaal, waaronder de overgang naar hernieuwbare energiebronnen en het toepassen van duurzame praktijken. In beide strategieën kan CO2 compensatie een rol spelen, maar deze moet worden aangevuld met daadwerkelijke emissiereducties. Deze compensatieprojecten moeten goed doorgelicht, van hoge kwaliteit en verifieerbaar zijn. Het inschakelen van externe organisaties om emissiereducties te verifiëren en projecten te compenseren, maakt claims geloofwaardiger en zorgt voor nauwkeurigheid en legitimiteit.

Greenwashing risico’s

Er zijn echter risico’s verbonden aan het maken van milieuclaims. Greenwashing, ofwel het overdrijven of ten onrechte claimen van milieuverantwoordelijkheid, is een risico. Sommige entiteiten kunnen minimale inspanningen leveren om de uitstoot te verminderen en zichzelf tegelijkertijd promoten als Net Zero of Carbon Neutral. Het gebruik van vage terminologie zonder duidelijke definities kan verwarring veroorzaken, waarbij entiteiten beweren “groen” of “milieuvriendelijk” te zijn zonder bewijs te leveren van hun acties. Gebrek aan transparantie in de rapportage van emissies en reductiestrategieën kan ook leiden tot wantrouwen. Niet-geverifieerde claims ondermijnen het vertrouwen in milieudoelen verder, en een te groot vertrouwen op koolstofcompensaties zonder echte emissiereducties vermindert de effectiviteit van klimaatactie.

Conclusie

Het onderscheid tussen Net Zero en Carbon Neutral is cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering. Het maken van geloofwaardige claims in beide categorieën vereist duidelijke doelstellingen, echte emissiereducties en transparante rapportage. Om het risico op greenwashing te voorkomen, moeten entiteiten prioriteit geven aan authenticiteit, transparantie en verificatie door derden. Op die manier kunnen we vertrouwen kweken en gezamenlijk werken aan een duurzame toekomst met minder uitstoot van broeikasgassen.

Jayasutha Srinath, consultant 2Impact