In Richtlijn 400 wordt aangegeven welke informatie het jaarverslag van een onderneming dient te bevatten. Daartoe behoort nu al onder andere het geven van informatie over MVO. In het SER-advies “Duurzame Globalisering: een wereld te winnen” van juni 2008 werd echter aanbevolen om de Raad voor de Jaarverslaggeving aanbevelingen te laten ontwikkelen voor de rapportage van bedrijven over hun internationale ketenbeheer. Op 18 november 2009 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving de herziene richtlijn 400 definitief vastgesteld. De nieuwe richtlijn zal van toepassing zijn op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2010.

Volgens Heemskerk is de uitbreiding van de Richtlijn 400 een belangrijke stap. “MVO en ketenverantwoordelijkheid gaan over transparant en integer ondernemen in het hart van de maatschappij. Het Nederlandse bedrijfsleven loopt internationaal vaak voorop met duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door hier ook transparant over te zijn en te laten zien wat je doet, kunnen bedrijven zich onderscheiden en draagvlak creëren voor hun export en internationale handel. Het draagt bij aan een breed draagvlak voor ondernemerschap in Nederland en over de grenzen. Uiteindelijk is dat juist hetgeen waar iedereen van profiteert: de goede balans tussen people, planet en profit.”

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft ook de ‘Handreiking voor maatschappelijke verslaggeving’ geactualiseerd. Daarbij is rekening gehouden met internationale ontwikkelingen en goede voorbeelden uit de praktijk, onder meer door aansluiting te zoeken bij algemeen geaccepteerde richtlijnen en standaarden waaronder die van het Global Reporting Initiative (GRI). De nieuwe Richtlijn 400 wordt binnenkort officieel gepubliceerd.