Wie is en wat doet Gijs Termeer?

Gijs Termeer, geboren te Tilburg in 1977, samenwonend met vriendin en twee kinderen in Utrecht. Scheikundige met een specialisatie in Energie en Materialen, Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht. 10 jaar werkzaam bij maatschappelijke organisaties. Momenteel projectleider CO2-Prestatieladder en manager van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &Ondernemen (SKAO), die sinds maart 2012 eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder

Welke betekenis heeft de CO2 Prestatieladder in MVO land?

Een groeiende. Nadat in eerste instantie met name railinfrabedrijven met de ladder aan de slag gingen, zijn er inmiddels meer dan 190 bedrijven gecertificeerd. Waaronder een toenemend aantal partijen buiten de (rail)infrastructuur. Daarnaast gebruikt naast ProRail nu ook RWS en steeds meer decentrale overheden de ladder in aanbestedingen.

Ik welke mate krijgen ook bedrijven buiten de bouwsector (breed) met de CO2 Prestatieladder te maken?

Vooralsnog met name door B2B. Leveranciers van bouw- en infrabedrijven besluiten een CO2-bewustcertificaat te halen. Op termijn kan de ladder mogelijk ook in aanbestedingen van overheden in andere sectoren dan de GWW worden ingezet.

Is de “CO2 prestatie” niet een te verengde weergave van duurzaamheid?

Ja en nee. Ja, want uiteraard is duurzaamheid breder dan alleen CO2. Nee, want CO2 is goed berekenbaar en meetbaar, het is derhalve makkelijk om er doelen aan te koppelen en op af te rekenen. Het maakt vooruitgang in duurzaamheid derhalve zichtbaar en trekt het uit het abstracte.

Heeft de CO2 Prestatieladder ook bijgedragen aan het op de kaart zetten van MVO bij bedrijven?

Dat vind ik wel, met name binnen de bouwsector. Een paar jaar terug was duurzaamheid en MVO binnen de bouwsector nog in veel mindere mate aanwezig dan nu. De CO2-Prestatieladder heeft een belangrijke rol gespeeld in de toenemende mate waarin bouw- en infrabedrijven met CO2 en duurzaamheid bezig zijn. Daarnaast speelt de ladder een belangrijke rol bij het aanjagen van innovaties binnen de sector en de verschillende materiaalketens

Welke ontwikkelingen kunnen bedrijven in de nabije toekomst verwachten rond de CO2 Prestatieladder?

Binnen het Centraal College van Deskundigen van de CO2-Prestatieladder wordt gewerkt aan de verfijning en doorontwikkeling van het instrument. Daarnaast wordt de ladder onder accreditatie gebracht bij de Raad voor Accreditatie. Op dit moment gaan steeds meer decentrale opdrachtgevers met de ladder aan de slag en wordt er gekeken of het instrument ook ingezet kan worden in aanbestedingen in andere sectoren. Daarnaast heeft de SKAO onlangs haar eerste innovatiebijeenkomst georganiseerd met meer dan 100 vertegenwoordigers van opdrachtgevers, gecertificeerde bedrijven, energiemaatschappijen en maatschappelijke organisaties. Dit heeft 18 nieuwe initiatieven opgeleverd. De SKAO hoopt daarmee bij te dragen aan de maatschappelijke impact van de ladder.

Soms hoor je wel: al die certificaten zoals de CO2 PL worden een doel op zich, MVO hoort vanuit het hart te komen. Wat is uw visie hierop?

MVO hoort ook vanuit het hart van het bedrijf te komen. Instrumenten zoals de ladder kunnen wel helpen dit hart te vinden en te laten kloppen. Uiteindelijk moet men duurzaam ondernemen omdat men dit wil en niet omdat men dit moet. De ladder, met zijn ingebouwde economische prikkel kan bedrijven wel de eerste aanzet en framework bieden om stappen te ondernemen. Als het managementsysteem vervolgens werkt kan het een plaats krijgen binnen het bedrijf. Zo is het ook gegaan met andere managementsystemen.

Op welke terreinen/sectoren verwacht u een toenemend gebruik van de CO2 PL in de private sector?

Ik zie kansen in de B2B markt. Wij merken dat in de groei van het aantal aanvragen van lezingen en presentaties buiten de bouwsector. Daarnaast kan de ladder ingezet worden in andere sectoren waarin infrastructuur en energie-intensieve processen en materialen een rol spelen. Dit is echter aan de markt en de opdrachtgevers.

Heeft u ook iets met duurzaamheid in uw persoonlijke leven?

Ik werk al mijn hele leven in maatschappelijke organisaties op de thema’s klimaat en energie. Voor mij is het dan ook logisch dat duurzaamheid een belangrijke factor is in al mijn activiteiten, van boodschappen, kleding tot vakanties. Zonder dat ik dit actief predik, ben ik ervan overtuigd dat ik daarmee een statement maak. Ik ben ervan overtuigd dat als steeds meer mensen dit statement (kiezen voor duurzame producten) maken, het steeds meer gemeengoed wordt.