In tegenstelling tot wat de Corporate Governance Code voorschrijft, lijkt het alsof duurzaamheidsthema’s niet of slechts mondjesmaat worden besproken door de Raden van Commissarissen. In 2020 stond bij 68% van de AEX bedrijven lange termijn waarde creatie op de agenda van de RvC’s (83% in 2019). Milieu stond op de agenda in 56% van de gevallen (50% in 2019). Echter, andere urgente maatschappelijke thema’s, zoals de circulaire economie, de keten waarin de onderneming opereert en bestrijding van corruptie en omkoping stond in minder dan 25% van de gevallen op de agenda. Biodiversiteit staat onderaan de lijst; dit wordt door geen enkele RvC besproken bij AEX-genoteerde bedrijven. Zo berichtten de Raden zelf in hun verslagen.

De Amsterdamse duurzaamheidsconsultant TheRockGroup heeft onderzoek gedaan naar waar volgens het jaarverslag RvC leden en de non-executives in het geval van one-tier boards over praten als het gaat om duurzaamheid. Het onderzoek heeft geresulteerd in de AEX Sustainable Supervisory Board Index. Deze index laat zien hoe AEX bedrijven scoren op de punten die genoemd zijn in de Corporate Governance Code, maar ook duurzaamheidsthema’s als circulaire economie en biodiversiteit.

In de in 2016 herziene Corporate Governance Code is opgenomen dat van bestuurders en commissarissen wordt verwacht dat zij duurzaam handelen door zich in hun toezicht rol te richten op lange termijn waardecreatie. In het jaarverslag moet de Raad van Commissarissen verantwoording afleggen over het uitgeoefende toezicht in het afgelopen boekjaar en wordt er verslag gedaan van de belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen van commissies aan de orde zijn gekomen. Het is daarom te verwachten dat deze onderwerpen terugkomen in het jaarverslag. Het onderzoek laat zien dat langetermijnwaardecreatie nog steeds niet jaarlijks terugkomt in de verslaglegging van de commissarissen en non-executives van AEX genoteerde ondernemingen. In 2020 werd in 32% van de jaarverslagen geen melding gemaakt maakte van langetermijnwaarde creatie. In 2017 was dit nog 24%.

De Code schrijft ook voor dat bij het vormgeven van de strategie moet in elk geval aandacht worden besteed aan aspecten als milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, de keten waarin de onderneming opereert, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Ook op deze inhoudelijke duurzaamheidsonderwerpen lijkt de aandacht van RvC-leden beperkt: in 2020 kwam slechts in 56% van de verslagen milieuaspecten voor. Bestrijding van omkoping en corruptie, de circulaire economie, en de keten waarin de onderneming opereert werd in dat jaar in nog geen 25% van de verslagen genoemd. Hoewel biodiversiteit steeds meer erkend wordt als een belangrijk duurzaamheidsaspect, is het nog niet doorgedrongen tot de toezichthouders van de AEX bedrijven. Uit de AEX Sustainable Supervisory Board Index, by TheRockGroup blijkt dat in de jaren van 2017 tot en met 2020 in geen enkel jaarverslag de RvC melding maakt van dit onderwerp.

Partner van TheRockGroup en ervaren commissaris Elfrieke van Galen: “Zeker in deze tijden is het cruciaal dat de commissarissen hun rol pakken en de onderneming goed bevragen op hun strategie, implementatie, dilemma’s en resultaten met betrekking tot de verschillende thema’s binnen duurzaamheid”. 

De AEX Sustainable Supervisory Board Index is ontwikkeld door TheRockGroup.