De bonden hadden een kwestie aan de orde gesteld bij het NCP over de activiteiten van IHC CALAND in Birma. Het NCP constateert dat IHC CALAND en de bonden, bij de NCP besprekingen over de vraag constructief met elkaar hebben samengewerkt.
Partijen hebben vervolgens gezamenlijke acties ondernomen. De bonden zijn tevreden over het besluit van IHC CALAND om geen verdere activiteiten in Birma te ontwikkelen.
Dit besluit, de verschillende stappen die IHC CALAND heeft genomen naar aanleiding van de vraag en de afspraken die zijn gemaakt, hebben IHC CALANDs activiteiten naar mening van de bonden voldoende in lijn gebracht met de OESO-richtlijnen voor MVO.

De verschillende stappen die genomen zijn betreffen:

– IHC CALAND en FNV (mede namens CNV) hebben een bezoek gebracht aan de Birmese ambassadeur in Londen om de mensenrechtensituatie in Birma aan de orde te stellen;
– IHC CALAND heeft een brief aan haar hoofdcontractant gestuurd waarin
het naleven van de OESO-richtlijnen aan de orde is gesteld;
– Er zijn afspraken gemaakt tussen IHC CALAND en de bonden om elkaar op de hoogte te houden van activiteiten gericht op Birma. Over een jaar wordt
bezien of follow-up gewenst is.

NCP, IHC CALAND en de bonden FNV en CNV hebben een gemeenschappelijke vrklaring uitgebracht waarin één en ander wordt toegelicht. De volledige tekst van de verklaring is te vinden op www.oesorichtlijnen.nl