1
Wat bedoelde u precies te zeggen toen u zich als volgt uitliet tijdens een bijeenkomst met ondernemers in Den Haag: “Ik heb er een beetje spijt van dat ik geschreven heb dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in essentie bovenwettelijk is.”? 1

Antwoord
In de visie op MVO die ik namens het kabinet op 13 december 2007 aan de Tweede Kamer zond, schreef ik: “Het spreekt voor zich dat bedrijven zich, daar waar zij geraakt worden door specifieke regelgeving in Nederland of elders, zich in elk geval aan hun verplichtingen houden. Regelgeving is dus het vertrekpunt voor MVO. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in zijn essentie dan ook bovenwettelijk” (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 26 485, nr. 53). Tjjdens het congres van de Sociaal Economische Raad op 2 april jl. over Internationaal MVO heb ik willen benadrukken dat de laatste zin uit dit citaat er niet toe mag leiden dat MVO via de duiding als ‘vrijwillig’ afglijdt tot ‘vrijblijvend’. Het moet duidelijk zijn dat de samenleving gerechtvaardigde verwachtingen heeft ten aanzien van de verantwoordelijkheid die het Nederlandse bedrijfsleven neemt in de internationale productieketen. Die verantwoordelijkheid gaat vaak verder dan wat elders wettelijk is voorgeschreven.

1 De Telegraaf, 2 april 2009: “Verantwoord ondernemen blijvende noodzaak”
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/3625874/___Verantwoord_ondernemen_blijvende_noodzaak___.html

2
Waarop baseerde u uw opmerking?

Antwoord
Zie antwoord bij vraag 1.

3
Wat ziet u zelf als de logische consequentie van uw uitlatingen, gezien het feit dat u aanvoerde dat er regels moeten zijn om de markt te corrigeren?

Antwoord
Het is vanzelfsprekend een taak van de overheid om namens de samenleving randvoorwaarden te stellen aan en toezicht te houden op de marktwerking. Deze regels, bijvoorbeeld op het vlak van milieu en arbeidsvoorwaarden, vormen, zoals in de kabinetsvisie verwoord, het vertrekpunt voor MVO.

4
Wat is uw indruk over de prioriteit die ondernemers in tijden van crisis toekennen aan het ontwikkelen en in stand houden van MVO-beleid?

Antwoord
Ik ga ervan uit dat werkgevers en werknemers, georganiseerd in de Sociaal Economische Raad, met het door hen gepresenteerde en door het kabinet gesteunde keteninitiatief de handschoen hebben opgenomen om – ook in tijden van crisis – via het nemen van ketenverantwoordelijkheid het maatschappelijk draagvlak voor internationale handel en globalisering te behouden en te versterken. De sociale partners hebben deze ambitie tijdens het genoemde congres herbevestigd.

5
Op welke wijze wilt u bereiken dat ook in tijden van recessie er aan verbetering van MVO wordt gewerkt door het Nederlandse bedrijfsleven?

Antwoord
Ik heb u daarover geïnformeerd bij brief d.d. 19 februari 2009 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 26 485, nr. 65). In deze voortgangsrapportage over mijn MVO agenda geef ik een, overigens niet uitputtend, overzicht van de acties die worden ondernomen om de ambities van de kabinetsvisie over MVO dichterbij te brengen. Tevens geef ik daarin aan dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk element is van ons economisch bestel. Er is dus geen reden om te stellen dat MVO een luxe is die we ons nu niet kunnen veroorloven. Dat geldt niet alleen in eigen land, maar ook internationaal. Het is ondenkbaar dat we om reden van de crisis het naleven van mensenrechten minder belangrijk en bijvoorbeeld kinderarbeid minder ontoelaatbaar zouden vinden.