Eumedion verwacht van Nederlandse beursondernemingen dat zij duidelijkheid scheppen over hun afhankelijkheid van en impact op biodiversiteit en kwetsbare ecosystemen, ook in de waardeketen. Indien deze afhankelijkheid of impact materieel is, verwacht Eumedion dat de onderneming doelgericht, mitigerend beleid voert. Dit staat in de Speerpuntenbrief 2023 die Eumedion naar de Nederlandse beursondernemingen heeft gestuurd. De Speerpuntenbrief bevat onderwerpen die de ruim 50 bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers in dialogen met de beursondernemingen en in de aanloop naar de AVA’s van 2023 aan de orde zullen stellen en terug willen zien in de jaarverslagen over boekjaar 2022.

Eumedion schrijft in haar brief dat het verlies van biodiversiteit en ecosystemen onomkeerbare gevolgen kan hebben voor het milieu, de mensheid en economische activiteiten. Indien dit leidt tot een permanente aantasting van natuurlijk kapitaal, beïnvloedt dit ook de mogelijkheid van ondernemingen om langetermijnwaarde te creëren. Dit raakt uiteindelijk ook de positie van de institutionele beleggers die in deze ondernemingen beleggen. Eumedion verwacht dat ondernemingen allereerst de afhankelijkheden en de impact in kaart brengen en hierover rapporteren, zowel voor de eigen operatie als voor de waardeketen. Daarnaast verwacht Eumedion dat ondernemingen, indien de afhankelijkheid en/of impact materieel blijkt te zijn, doelgericht beleid publiceert om dit te adresseren, inclusief prestatie-indicatoren en doelstellingen op de korte, middellange en lange termijn.

Eumedion benadrukt dat dit speerpunt niet los kan worden gezien van de huidige klimaatcrisis en de aandacht die Eumedion heeft gevraagd voor het klimaatbeleid van de ondernemingen en het opstellen van actieplannen om klimaatneutraal te opereren. Uit de evaluatie van AVA-seizoen 2022 komt naar voren dat veel ondernemingen op dit punt nog achterlopen. Het nieuwe speerpunt bouwt daarom voort op de eerder uitgesproken verwachtingen rond de transitieplannen en bijbehorende reductiedoelstellingen.

Tevens herhaalt Eumedion in de Speerpuntenbrief haar verwachtingen omtrent de verslaggeving over de effectiviteit van de maatregelen en procedures die ervoor moeten zorgen dat mensenrechten in de gehele waardeketen van de onderneming worden gewaarborgd. Uit de AVA-evaluatie 2022 blijkt namelijk dat ondernemingen weliswaar rapporteren over de verschillende passendezorgvuldigheidsmaatregelen (due diligence), maar dat er nauwelijks wordt ingegaan op de effectiviteit van deze maatregelen. Tevens wordt weinig aandacht besteed aan het afwegingskader dat wordt gehanteerd om te bepalen of economische activiteiten moeten worden voortgezet in landen of gebieden waar mensenrechtenschendingen zijn vastgesteld. Eumedion vraagt ondernemingen daarom nogmaals om in de jaarverslagen over boekjaar 2022 betekenisvol over deze zaken te rapporteren.