Het duurzaamheidsverslag dat de beursgenoteerde ondernemingen op grond van de richtlijn duurzaamheidsrapportering (‘CSRD’) moeten gaan opstellen, moet, net als de jaarrekening nu, door de aandeelhoudersvergadering (AVA) worden vastgesteld. Hiervoor pleit Eumedion in haar gisteren ingediende commentaar op het voorontwerp van het wetsvoorstel ter implementatie van de CSRD.

Eumedion wijst er in het commentaar onder meer op dat de huidige situatie waarin de financiële verantwoording wél aan een bindende AVA-stem wordt onderworpen en de duurzaamheidsverantwoording niet, geen recht doet aan het maatschappelijke en beleggersbelang van deze informatie. Tevens merkt Eumedion op dat een bindende AVA-stem ook aansluit bij wetgeving in andere landen, zoals Spanje en Zwitserland.

Eumedion schrijft verder voorstander te zijn van een wettelijke bepaling om een andere organisatie het duurzaamheidsverslag te laten beoordelen dan de organisatie die de jaarrekening controleert. Eumedion merkt hierbij wel op dat het gelet op de verwevenheid tussen financiële en niet-financiële informatie het voor de hand ligt dat het accountantskantoor dat de jaarrekening controleert ook een assuranceoordeel geeft over het duurzaamheidsverslag, een assuranceoordeel door een ander accountantskantoor of door een andere onafhankelijke verlener van assurancediensten in voorkomende gevallen wenselijk kan zijn.