Afspraken

De belangrijkste afspraken luiden:
* ETS-ondernemingen nemen de verplichting op zich om energie-efficiëntieplannen op te stellen en uit te voeren.
* Branche-organisaties en ETS-ondernemingen stellen een routekaart op voor hun sector. Deze biedt inzicht in kansen voor de lange termijn en is gericht op innovatieve trajecten voor energie-efficiencyverbeteringen.
* De rijksoverheid faciliteert, via uitvoeringsorganisatie SenterNovem, bedrijven en branche-organisaties. SenterNovem kan ondersteuning verlenen bij het opstellen van energie-efficiencyplannen. Daarnaast toetst zij de plannen. Ook wordt ondersteuning geboden bij de jaarlijkse monitoring en het opstellen van de routekaart.

Het akkoord bevat verschillende onderdelen. Zo is op 1 juli 2008 is de Meerjarenafspraak 3 (MJA3) ondertekend met industrie die niet onder het ETS-systeem valt. Ook is er via het Energiecentrum midden- en kleinbedrijf een intensivering van energiebesparing in het midden- en kleinbedrijf in gang gezet.

Schoon en zuinig

Met de ondertekening is het sectorakkoord Industrie van het werkprogramma Schoon en Zuinig ingevuld. Schoon en Zuinig moet
(verdere) klimaatverandering tegengaan door onder andere zoveel mogelijk energie te besparen.

Ministers Cramer, Van der Hoeven, Verburg en staatsecretaris De Jager hebben namens het Rijk hun handtekening gezet. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en de brancheorganisaties van de betreffende industrie tekenden het convenant ook.