Kabinet neemt unanieme ONR-adviezen over

De bereidheid van projectminister Netelenbos om vroegtijdig een constructieve dialoog aan te gaan met de maatschappelijke organisaties en lokale en regionale overheden heeft geresulteerd in brede maatschappelijke steun voor het kabinetsbesluit over Mainportontwikkeling Rotterdam. Deze steun is verwoord in een gezamenlijk advies van elf belanghebbende niet-rijkspartijen over de PKB1. Minister Netelenbos heeft in het Topberaad de partijen, verenigd in het Overleg Niet-Rijkspartijen (ONR), een groot compliment gegeven voor het bereikte gezamenlijke advies. De ONR-partijen hebben eerder in juni 2000 een eigenstandig en unaniem advies aan het kabinet uitgebracht. Het overlegproces, onder voorzitterschap van Hans Alders en ondersteund door DHV Management Consultants, heeft op een vernieuwende wijze vorm gekregen. Na constructief overleg in diverse bijeenkomsten van het Topberaad zijn de ONR-adviezen door het kabinet herkenbaar verwerkt in het PKB1-besluit. Het overleg heeft naar de mening van de niet-rijkspartijen geresulteerd in een kabinetsbesluit met meerwaarde. Waar in het verleden belanghebbende partijen nog tegen over elkaar stonden rondom de Tweede Maasvlakte, zijn ze nu elkaars bondgenoot inzake de mainport- en regio-ontwikkeling van Rotterdam. Aangezien het kabinet de ONR-adviezen overneemt, steunt het ONR de hoofdlijnen van het PKB1-besluit. In anderhalf jaar tijd heeft Alders de partijen weten te binden aan een op een duurzame ontwikkeling en samenwerking gerichte toekomst van de Rotterdamse mainport en regio.

ONR en Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Deelnemers aan het Overleg Niet-Rijkspartijen zijn de bestuurders en directieleden van ANWB, ConSept (samenwerkende provinciale natuur- en milieuorganisaties), FNV, Nederland Distributieland, Stichting Natuur en Milieu, Unie van Waterschappen, Vereniging Natuurmonumenten, VNO-NCW, provincie Zuid-Holland, stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Het ONR brengt adviezen uit aan het kabinet voorafgaand aan kabinetsbesluiten inzake het Project Mainportont-wikkeling Rotterdam (PMR). PMR omvat de besluitvorming over drie deelprojecten: intensivering van het ruimtegebruik en verbetering van het leefklimaat in het bestaand Rotterdams haven- en industriegebied, het ruimtelijk reserveren van 1000 ha (netto) voor landaanwinning én het ruimtelijk reserveren van 750 ha natuur- en recreatiegebied nabij de stad.

Deep-sea gebonden marktvraag bepaalt aanleg landaanwinning

Het ONR kiest met het kabinet nadrukkelijk voor een landaanwinning die primair is bestemd voor deep-sea gebonden activiteiten. Het ONR vindt dat de keuze van de landaanwinning zorgvuldig onderbouwd moet zijn volgens het “nee, tenzij-principe” conform de natuurbeschermingswetgeving. De kosten-baten-analyse (KBA) toont aan dat er bij een hoge marktvraag een maatschappelijk rendement aanwezig is voor de aanleg van een landaanwinning die ruimte biedt aan deep-sea gebonden activiteiten. Het ONR deelt de mening van het kabinet dat op basis van de huidige inzichten een besluit kan worden genomen over het ruimtelijk reserveren van 1000 ha (netto) landaanwinning. Gezien de met de lange termijn gepaard gaande onzekerheden beveelt het ONR evenwel een tussentijdse evaluatie aan, mits dit het ruimtelijk besluit over de 1000 ha juridisch niet belemmert. Het kabinet heeft dit advies overgenomen.

Natuurcompensatie landaanwinning nader onderzoeken

De effecten van de landwaanwinning en zandwinning op de natuur van zee en duinen dienen volgens de Europese richtlijnen en nationale wetgeving gecompenseerd te worden met nieuwe natuur. Over de precies te compenseren effectomvang en de te kiezen compensatie-maatregel voor zee en duin bestaan nog verschillen van inzicht.
Gezien de bereikte overeenstemming over de andere onderdelen, adviseert het ONR geen keuze over de compensatie-maatregelen nu in PKB1 te forceren. Het kabinet heeft dit advies overgenomen door de beleidskeuze hierover uit te stellen tot het volgende kabinetsbesluit. Dit PKB3-besluit wordt in december 2001 verwacht. De tussenliggende periode kan gebruikt worden om de effectomvang nader te beoordelen en de diverse compensatie-maatregelen verder te onderzoeken en onderling te bespreken.

Steun voor groot en aaneengesloten natuurgebied bij Rotterdam

Het deelproject ‘750 ha natuur- en recreatiegebied’ vindt het ONR zeer belangrijk als concrete invulling van de leefbaarheidsimpuls voor mainport en regio Rotterdam. Het geeft aan dat er niet alleen geïnvesteerd wordt in havenontwikkeling, maar ook in de gewenste versterking van het woon- en leefklimaat en daarmee het vestigingsklimaat van de mainport en regio Rotterdam.

Implementatie goed regelen

Het ONR dringt bij de bestuurlijke partners aan op meer duidelijkheid over financiering en institutionele verhoudingen, omdat dit in belangrijke mate bepalend is voor het realiteitsgehalte van de drie PMR-deelprojecten. Het ONR vindt het tevens van belang om ROM Rijnmond te versterken en uit te breiden met de natuur- en milieubeweging en de vakbeweging voor de gewenste continuïteit in de verbetering van economie en leefkwaliteit van mainport en regio Rotterdam.