De Kam wordt gedetacheerd door Aedes en gaat zich richten op strategieën en condities voor maatschappelijk ondernemen met grond en locaties. Speciale aandacht gaat uit naar corporaties en organisaties die zich richten op het aanbieden van wonen met zorg. Vraagstukken die op dit gebied spelen zijn bijvoorbeeld de verwerving van bouwgrond en de aanpak van de (her)ontwikkeling van bestaande wijken en locaties.

De bijzondere leerstoel wil hiermee een bijdrage leveren aan nieuwe ontwikkelingen in het maatschappelijk ondernemen met grond en locaties en de daaraan verbonden aspecten van het vastgoedmanagement. Dit met een open oog voor de belangen, de posities en de samenwerkingsvormen tussen maatschappelijke ondernemers en de markt. Ook de manier waarop de overheid condities schept voor deze vormen van maatschappelijk ondernemen hoort bij het terrein van de leerstoel.

George de Kam (53) is civiel planoloog en heeft een jarenlange ervaring als beleidsadviseur bij de Nationale Woningraad en later bij Aedes vereniging van woningcorporaties op het gebied van grondbeleid, erfpacht en herstructurering. In 1996 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Delft op het proefschrift ‘Op grond van beleid – locaties voor sociale woningbouw, grondbeleid en ruimtelijke spreiding van welstand in en rond Den Haag’. Hij heeft onderzoek gedaan naar en beleidsadviezen gegeven voor het stimuleren van kleinschalige woonvormen voor mensen met een handicap en de herontwikkeling van instellingsterreinen. Als ambtelijk secretaris van het Aedes-Forum voor Inspiratie en Zingeving is hij nauw betrokken geweest bij de gedachtevorming rond het maatschappelijk ondernemen. De afgelopen jaren werkte de Kam samen met prof. Dr. Barrie Needham van de KUN aan het omvangrijke onderzoek Sociale huursector en grondmarkt. De resultaten daarvan zijn onder andere gepubliceerd in Land for social housing en Corporaties op de grondmarkt – een handreiking vanuit de praktijk.

De bijzondere leerstoel richt zich op de manier waarop maatschappelijke ondernemingen – zoals corporaties en aanbieders van wonen met zorg – aan grond komen voor nieuwbouw en herontwikkeling van hun locaties.
Bij de opzet van het onderzoeksprogramma van de bijzondere leerstoel wordt gedacht aan de volgende projecten:
– Onderzoek naar de wijze van waardering van vastgoed dat bij wonen en wonen met zorg voor maatschappelijke doelen wordt ingezet;

– Onderzoek naar planologische en grondmarkt aspecten bij ontwikkeling woonzorgzones;

– Onderzoek naar terugloop aandeel corporaties in bouwproductie en gevolgen daarvan voor hun positie op de grond en bouwmarkt, en voor de dekkingsmogelijkheden onrendabele top;

– De betekenis van het motief van sociale cohesie voor de bouwinspanningen van corporaties op uitleg- functieverandering- en herstructureringslocaties;

– Methoden om niet-ruimtelijke kwaliteitseisen te laten doorwerken bij gebiedsontwikkeling: een goede plek voor goedkope huurwoningen en zorgvoorzieningen in een grondmarkt die in toenemende mate door marktpartijen wordt beheerst;

– De effecten van erfpacht op de prestaties van corporaties met betrekking tot de verkoop van woningen en de resultaten bij transformatie van woonwijken;

– Instrumenten voor grondexploitatie bij herstructurering van bestaande woonwijken.