In 2015 heeft Koninklijke FrieslandCampina N.V. zijn proces van duurzame waardecreatie geactualiseerd. De onderneming investeert in de bewustwording van consumenten over een gezonde leefstijl door informatie over voeding en beweging te verschaffen en stelt bij de inkoop van zijn grondstoffen steeds hogere eisen aan de duurzaamheid en herkomst. Zo creëert FrieslandCampina zowel financiële als niet-financiële waarde in de hele keten. In de MVO-update 2015 biedt FrieslandCampina inzicht in de bredere context waarin de onderneming actief is. Trends en ontwikkelingen in de omgeving en risico’s en kansen vormen mede de strategische CSR-agenda van FrieslandCampina.

Kwaliteit bepalend voor succes

De onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. is volledig in handen van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. waar de leden-melkveehouders lid van zijn. Het is de opdracht van FrieslandCampina de melk van de leden-melkveehouders te verwerken en tegen een zodanige prijs te verkopen dat ook op de lange termijn duurzaam waarde wordt gecreëerd voor de leden-melkveehouders en voor de samenleving. Elke dag voorziet FrieslandCampina miljoenen consumenten verspreid over de wereld van zuivelproducten met waardevolle voedingsstoffen uit melk. De kwaliteit van elke stap in de keten is bepalend voor het succes van de gehele keten en dus van FrieslandCampina. FrieslandCampina heeft met zijn controle over die gehele keten – van gras tot glas – een sterk uitgangspunt. Het nog beter toegankelijk maken van de nutriënten in melk staat aan de basis van het succesvol verwaarden van de melk. FrieslandCampina streeft naar klimaatneutrale groei door de uitstoot van broeikasgassen in 2020 gelijk te houden of te verminderen ten opzichte van 2010.

Kennisoverdracht en het creëren van bewustzijn

FrieslandCampina zet zich in om het bewustzijn van en de kennis over de waardeketen te verhogen. FrieslandCampina adviseert en ondersteunt de leden-melkveehouders vanuit Foqus planet op het gebied van melkkwaliteit en duurzaamheidsinitiatieven. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het bevorderen van weidegang en het streven naar een langere levensduur van melkkoeien. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om mestvergisting beter mogelijk te maken. Het FrieslandCampina Institute biedt gezondheidszorgprofessionals informatie over zuivel, voeding en gezondheid volgens de laatste stand van de wetenschap.

Het FrieslandCampina Institute biedt praktische hulpmiddelen op het gebied van voeding en gezondheidgerelateerde onderwerpen. In november 2015 heeft het Institute een congres georganiseerd over de voedingsbehoeften van recreatieve- en topsporters. Op 20 november waren hierbij 800 voedings- en sportdeskundigen in het Congrescentrum Papendal aanwezig.

FrieslandCampina’s Dairy Development Programme ondersteunt lokale melkveehouders (voornamelijk kleine boeren) in Azië, Afrika en Oost-Europa om de lokale melkveehouderij helpen te verbeteren, de kwaliteit van de melk te verhogen en de productiviteit per koe te verbeteren.

De Drink.Move.BeStrong-campagne die FrieslandCampina heeft uitgerold in Azië moedigt kinderen in Zuidoost-Azië aan tot een gezonde levensstijl. Hier zijn circa 1.500 scholen mee bereikt en naar schatting 1,25 miljoen kinderen in Azië.

Duurzaamheid randvoorwaarde continuïteit

FrieslandCampina heeft in 2015 zijn strategie route2020 geactualiseerd om beter te kunnen inspelen op de snelle veranderingen in de wereld en in de melkveehouderij. Bij de actualisatie van de strategie route2020 heeft FrieslandCampina zijn purpose statement geformuleerd: nourishing by nature – betere voeding voor de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst. De strategie route2020 verbindt de dagelijkse activiteiten en waarden die FrieslandCampina belangrijk vindt. Het geeft richting aan de betrokkenen en de bedrijfsprocessen in de gehele keten. Duurzaamheid is een belangrijke randvoorwaarde voor de continuïteit. In de geactualiseerde strategie route2020 is het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid dan ook volledig geïntegreerd.

In het jaarverslag 2015 van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is de MVO-strategie beschreven. Dit MVO-verslag geeft meer inzicht in de MVO-initiatieven en prestaties van FrieslandCampina in 2015. Tevens voldoet FrieslandCampina hiermee aan de technische vereisten van de G4-richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). FrieslandCampina streeft ernaar over het jaar 2017 het financieel jaarverslag en het duurzaamheidsverslag geïntegreerd te publiceren voor zowel Koninklijke FrieslandCampina N.V. als Zuivelcoöperaties FrieslandCampina U.A. Voor de hele MVO-update 2015 klik hier!