Sinds FrieslandCampina haar strategie route2020 introduceerde met als fundamenten mvo en duurzaamheid, heeft de onderneming belangrijke stappen gezet op weg naar een duurzamere zuivelketen. De zuiveldonderneming heeft voor 2020 een aantal doelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op vier aandachtsgebieden: gezondheid & voeding, efficiënte en duurzame productieketens, ontwikkeling van melkveehouderij in Azië en Afrika, en duurzame melkveehouderij. Deze doelstellingen zijn gebruikt voor het maken van actieplannen voor de komende jaren. Voor de langetermijn heeft FrieslandCampina de ambitie om bij te dragen aan het oplossen van drie wereldwijde uitdagingen: de groeiende wereldbevolking, vergrijzing onder boeren en de schaarste van natuurlijke hulpbronnen. Het mvo-jaarverslag over 2013 geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten. Het FrieslandCampina MVO-verslag is met ingang van dit jaar alleen digitaal verkrijgbaar. Op deze manier draagt de onderneming bij aan het verminderen van papierverbruik, naast andere maatregelen om verspilling tegen te gaan.

 Cees ’t Hart, CEO Koninklijke FrieslandCampina:

“Melk is rijk aan voedingsstoffen en levert hoogwaardige eiwitten, essentiële vitaminen en mineralen. Op basis van voedingswaarde, betaalbaarheid en de relatief beperkte impact op het klimaat, past melk perfect in het concept ‘duurzame voeding’ dat wordt ondersteund en uitgedragen door de VN Voedsel- & Landbouworganisatie. FrieslandCampina wil bijdragen aan het voeden van de groeiende wereldbevolking door te voorzien in veilige en gezonde voeding met een lage milieu-impact door haar eigen milieubelasting te verkleinen en door onderzoek, innovatie en door te investeren in duurzame oplossingen.”

Uitdagingen in de wereld
Het voeden van de groeiende wereldbevolking is een uitdaging en heeft implicaties voor het leefmilieu. Hoe kan er voldoende en betaalbare nutriëntrijke voeding worden geproduceerd? Vruchtbaar land en schoon drinkwater zijn in sommige gebieden nu al schaars. Blijven er – gelet op de vergrijzing – genoeg boeren over om voedsel te produceren? En kunnen zij daarmee hun gezinnen onderhouden? FrieslandCampina wil met haar activiteiten een bijdrage leveren aan het oplossen van deze wereldwijde uitdagingen.
De groeiende wereldbevolking
 Het voeden van de groeiende wereldbevolking
 De beschikbaarheid van voldoende nutriënt- en energierijke voeding en de betaalbaarheid van voedsel voor brede bevolkingsgroepen
 Het behouden van voedselveiligheid en consumentenvertrouwen

Ouder wordende boeren
 Jongeren interesseren voor het boerenvak door toekomstperspectief te bieden en daarmee in te spelen op de wereldwijd snel toenemende gemiddelde leeftijd van boeren
 Boeren moeten een voldoende hoog inkomen kunnen realiseren voor een verantwoorde bedrijfsvoering en het creëren van een positieve toekomst voor zichzelf en hun kinderen
 Wereldwijd zijn 750-900 miljoen mensen voor hun inkomen afhankelijk van de melkveehouderijsector

Schaarste aan natuurlijke hulpbronnen
 Het verlagen van de CO2-uitstoot en meer gebruik maken van hernieuwbare energie
 Inspelen op de toenemende schaarste aan land, water en andere natuurlijke hulpbronnen door efficiënter te produceren
 Bijdragen aan het behoud van biodiversiteit

Belangrijkste MVO-ontwikkelingen 2013

In het verslagjaar heeft nauwe samenwerking tussen verschillende afdelingen betrokkenbij inkoop, productie, distributie en verkoop tot substantiële verbeteringen geleid op het gebied van duurzaamheid. Bij sommige verbeteringen speelden klanten, partners en leden-melkveehouders een prominente rol.

Voedingswaarde en gezondheid
• Zout- en vetreductie in kaas; introductie van Optimel Puur: de eerste drinkyoghurt van FrieslandCampina zonder toegevoegde suikers en zoetstoffen.
• Enkele miljoenen kinderen bereikt met voorlichting over gezonde voeding via Wereldmelkdag, Schoolmelk, lesprogramma’s, JOGG en lokale initiatieven
• Disaster Relief Partner Programme, (voedsel)noodhulp aan slachtoffers van natuurrampen en vluchtelingen in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis en met inzet van medewerkers en ledenmelkveehouders.

Ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika
• In het kader van het Dairy Village Programme Indonesië, een samenwerkingsovereenkomst met de Indonesische overheid om de lokale productie van verse melk te verhogen
• 130.000 kleine boeren bereikt met steunprogramma’s
• Sino-Dutch Dairy Development Centre China: samenwerking met China Agricultural University en Wageningen UR voor oprichting onderzoeks- en kenniscentrum
• In het kader van het Farmer2Farmer programma uitwisseling van kennis en ervaringen tussen leden-melkveehouders en melkveehouders in Thailand, Maleisië en Indonesië

Efficiënte en duurzame productieketens
 Verbetering van energie-efficiëntie met 3,2 procent en verbetering waterefficiëntie met 2,3 procent (per ton product) in de productielocaties
 63 procent van de elektriciteit van de 35 productielocaties in Nederland bestaat uit groene stroom, grotendeels geproduceerd door eigen leden-melkveehouders
 Alle verpakkingen en omverpakkingen van FrieslandCampina die op de West-Europese markt worden gebruikt, zijn 100 procent duurzaam en voorzien van FSC-keurmerk

Duurzame melkveehouderij
 Steun aan de toekomstvisie van LTO en NZO na wegvallen melkquota 2015: grondgebonden melkveehouderij en behoud van weidegang voor een verantwoorde ontwikkeling melkveehouderij in Nederland
 Introductie van Koe-Kompas, managementinstrument ter bevordering van de gezondheid van het melkvee in aanvulling op kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet
 De vijf windmolens van drie leden-melkveehouders produceren zo’n 27.900 MWh elektriciteit per jaar, voldoende voor twee productielocaties van FrieslandCampina