Binnen de bedrijfstak bestaan al heel wat gedragscodes, maar niet één heeft de reikwijdte van de Gedragscode Verzekeraars. De code bevat een aantal gedragsregels op het gebied van betrouwbaarheid, professionaliteit, solidariteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie. Het Verbond hecht dan ook veel belang aan het naleven van de regels uit de code door verzekeraars en is in dat kader verheugd dat nu ook de circa 140 FOV-leden dat zullen doen. De federatie wil in onderlinge afstemming met de Toetsingscommissie Gedragscode Verzekeraars nog wel bezien of er mogelijkheden bestaan om de administratieve lastendruk (halfjaarlijkse rapportageverplichting) – die uit de gedragscode voortvloeit – zoveel mogelijk beheersbaar te laten zijn voor leden met een klein personeelsbestand.

Noodzaak tot preventie

Naast het onderschrijven van de gedragscode werd tijdens de Algemene Ledenvergadering ingegaan op de noodzaak voor verzekeraars om serieus werk te maken van preventie. FOV-voorzitter Toon Bullens (directeur Interpolis Re) greep daarbij terug op het onderzoek van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek over veiligheid en preventie bij Nederlandse huishoudens (dat tijdens het Verbondscongres in maart werd gepresenteerd). Uit dat onderzoek bleek dat de consument nog weinig preventieve maatregelen neemt om zich te beschermen tegen brand en inbraak. Bullens gaf aan dat er daarom een grote rol is weggelegd voor verzekeraars om preventie daadwerkelijk vorm en inhoud te geven. -Ik begeef me op glad ijs”, aldus Bullens, -maar ik vind zelfs dat preventie als een voorwaarde in de verzekeringspolis mag worden opgenomen.”