Hoewel de meeste bedrijven de kostenvoordelen zien van energiebesparende maatregelen, ontbreekt het in de meeste gevallen aan een heldere strategie, concrete doelen en een systematische aanpak van energie-efficiëntie binnen de organisatie. Dit blijkt uit een internationale enquête die werd uitgevoerd onder 1557 professionals. 

Bedrijven zetten vooral in op energie-efficiëntie vanuit het oogpunt van kostenbeheersing, maar benutten in veel gevallen slechts een fractie van hun mogelijkheden op dit gebied. Deze conclusies komen naar voren uit een internationale enquête die werd uitgevoerd door DNV GL – Business Assurance, een van ’s werelds meest toonaangevende certificatie-instellingen, en het onderzoeksinstituut GFK Eurisko. De enquête werd gehouden onder meer dan 1557 professionals, allen werkzaam bij bedrijven in verschillende sectoren binnen Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.

MANAGEMENT VAN ENERGIE-EFFICIËNTIE

Energie-efficiëntie wordt door de ondervraagde professionals gezien als een belangrijk vraagstuk: niet alleen in hun eigen dagelijks leven (77%) en in de samenleving (81%), maar ook binnen hun organisatie (69%). Van de ondervraagde bedrijven beschikt 57% over een strategie met betrekking tot energie-efficiëntie en hanteert 55% meetbare doelen op dit gebied. Voor bedrijven die actief zijn in energie-intensieve sectoren, liggen deze scores ongeveer 10 procent hoger.

Energie-efficiëntie is echter nog een vrij algemene ambitie, getuige het feit dat de doelen vooral op het niveau van de organisatie als geheel (37%) worden gesteld. Slechts zeer weinig bedrijven hanteren concrete doelen voor specifieke activiteiten. Dit geldt zelfs voor bedrijven die actief zijn in energie-intensieve sectoren.

KOSTEN BELANGRIJKSTE DRIJFVEER VOOR DUURZAAMHEID

67% van de ondervraagde bedrijven heeft de afgelopen drie jaar geïnvesteerd in initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie. Kosten vormen de belangrijkste drijfveer voor deze duurzaamheidsinitiatieven: 46% van de ondervraagde bedrijven heeft geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen gericht op de aanschaf van energiezuinige apparatuur of op het terugdringen van het energieverbruik en de energiekosten. Bedrijven nemen weliswaar concrete initiatieven om hun energiemanagement te optimaliseren, maar een langetermijnvisie ontbreekt in de meeste gevallen. Zo heeft slechts 26% een energiemanagementplan opgesteld. Ook geavanceerdere initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie zoals het trainen van personeel (21%), het aanstellen van een ‘energiemanager’ (20%) of het (laten) uitvoeren van audits en assessments (20%) spelen bij de meeste bedrijven slechts een ondergeschikte rol.

Een heldere strategie en een systematische aanpak ontbreken eveneens: minder dan de helft van de bedrijven die energiebesparende activiteiten hebben ondernomen, is in staat om de gerealiseerde besparingen te kwantificeren.

BELANGRIJKSTE BELEMMERINGEN EN VOORDELEN

Onvoldoende bewustzijn bij het management vormt geen wezenlijk probleem als het gaat om de slagingskans van energiebesparende maatregelen; het wordt door slechts 18% van de ondervraagde bedrijven als een belemmerende factor genoemd. Financiële beperkingen blijken de belangrijkste obstakels die bedrijven belemmeren om meer vooruitgang te boeken op het gebied van energie-efficiëntie: andere prioriteiten (36%), te kostbare implementatie (33%), onvoldoende rendement uit investeringen (25%) en focus op het behalen van resultaten op de korte termijn (24%) worden in dit verband het vaakst genoemd.

Een systematische aanpak zou bedrijven kunnen helpen de juiste keuzes te maken en een behoorlijk rendement uit hun investeringen te halen. Toch is maar liefst 59% van de ondervraagde bedrijven van mening dat de baten van de door hen genomen maatregelen de kosten overtreffen, met name als het gaat om de gerealiseerde besparingen (54%).

BLIK OP DE TOEKOMST

De verwachting voor de toekomst is dat bedrijven hun inspanningen op het gebied van energie-efficiëntie verder zullen intensiveren door een meer weloverwogen aanpak te volgen. Activiteiten gericht op het terugdringen van de energiekosten en het energieverbruik zullen ook in de toekomst de meest gebruikelijke maatregelen blijven, maar daarnaast zullen bedrijven ook steeds vaker inzetten op meer strategische maatregelen zoals het trainen van personeel (+13% vergeleken met nu), het inventariseren van mogelijkheden voor energiebesparing (+8%) en het opstellen van een energiemanagementplan (+7%).

Luca Crisciotti, CEO van DNV GL – Business Assurance merkt in dit verband op: “Jammer genoeg hanteren de meeste bedrijven geen integrale aanpak met betrekking tot energie-efficiëntie. We zien in veel gevallen dat het streven naar energie-efficiëntie niet op alle niveaus van de organisatie wordt doorgevoerd. Bovendien zijn bedrijven vooral gefocust op het terugdringen van de energiekosten en het energieverbruik. Hoewel daar niets mis mee is, ontbreekt het bedrijven in veel gevallen aan een weloverwogen aanpak waarmee ze de mogelijkheden op het gebied van energiemanagement volledig kunnen benutten.

Door een energiemanagementsysteem in te voeren, kunnen bedrijven een heldere strategie opstellen en deze vervolgens vertalen naar effectieve maatregelen. Het aanpakken van uitdagingen op het gebied van energie-efficiëntie kan zeker niet alleen op operationeel niveau plaatsvinden.”

Download het rapport (pdf) (Engelstalig)