Eneco treedt als investment partner toe tot het groene waterstof consortium NortH2. Groene waterstof is een belangrijke stap in de uitvoering van Eneco’s One Planet Plan, dat voorziet in klimaatneutraal zijn in 2035, voor Eneco en haar klanten. Onderdeel van het plan is het uitfaseren van aardgas bij klanten en bij elektriciteits- en warmteproductie. Eneco is van plan om naast NortH2 verder te investeren in groene waterstof. Met NortH2 kan waterstof in de toekomst op grote schaal beschikbaar worden gemaakt in Nederland.

As Tempelman, CEO van Eneco zegt: ”Eneco streeft ernaar om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Naast grootschalige elektrificatie gaan we investeren in de productie en levering van groene waterstof om dit doel te realiseren. Onze participatie in NorthH2 is een belangrijke stap, met dit project hebben we de kans om samen met onze consortium partners de groene waterstofproductie in Nederland snel op te schalen.”

NortH2

In NortH2 ziet Eneco volop kansen voor de verdere verduurzaming van haar productie en belevering van industriële klanten. NortH2 wil namelijk een stevige bijdrage leveren aan de Nederlandse en Europese klimaatdoelen door de snelle ontwikkeling van een integrale waterstofketen van windenergie op zee en de productie en opslag van groene waterstof. De waterstof wordt gemaakt voor industriële sectoren die moeilijk kunnen elektrificeren, of waar waterstof een noodzakelijke grondstof vormt. NortH2 wil in 2030 tot 4GW aan electrolysers en bijpassende capaciteit aan wind op zee realiseren. Op projectbasis zorgt dit voor een vermindering van het gebruik van aardgas met ongeveer 1,5 miljard kubieke meter per jaar. Afhankelijk van de toepassing, zorgt de groene waterstof voor een vermindering van uitstoot 2,9 tot 3,6 megaton CO2 per jaar. NortH2 wil verder doorgroeien naar een productie van 1 miljoen ton groene waterstof per jaar in 2040.

NortH2 heeft onlangs de tweede fase van de haalbaarheidsstudie afgesloten, die toont dat een geïntegreerde aanpak – van windparken op zee, productie, opslag en distributie tot uiteindelijk het gebruik van de groene waterstof – technisch en economisch uitvoerbaar is. Aanvullend is nodig dat de overheid het juiste beleidskader creëert.

Partners

Tijdens de huidige studiefase bestaat NortH2 uit Shell, Equinor, RWE en Gasunie met Groningen Seaports als support partner. Eneco treedt hier nu dus in toe. Shell, Equinor, RWE en Eneco hebben de ambitie om na de studiefase met de steun van Groningen Seaports verder te gaan en samen een grootschalig aanbod aan groene waterstof te produceren voor de industrie.

Vandaag wordt ook bekend gemaakt dat NortH2 een samenwerkingsafspraak heeft gemaakt met OCI N.V., voor het geïntegreerd ontwikkelen van 1GW groene ammoniak en groene methanol waardenketens op basis van groene waterstof van NortH2.

Investeringen

De NortH2-partners zijn bereid tot flinke investeringen. Voor Eneco gaat het om honderden miljoenen euro’s. Om een concrete investeringsbeslissing te kunnen nemen en de Nederlandse en Europese klimaat- en waterstofdoelen voor 2030 te halen moet op korte termijn nog aan enkele belangrijke beleidscondities worden voldaan:

Uitrolpad van gecombineerde tenders voor ‘wind voor waterstofproductie’ met voldoende schaal. Dit verhoogt de investeringszekerheid en versnelt de kostenreductie;
Snelheid bij het realiseren van aanlandingslocaties en infra voor stroom van windparken.
Snelle concretisering van beleid dat de industrie moet helpen om waterstof in te zetten (zoals de “maatwerkafspraken” uit het regeerakkoord en de waterstofmaatregelen in het Europese Fit-for-55 pakket) .
Eneco en groene waterstof

Naast de investering in NortH2 is Eneco bezig met de ontwikkeling van andere groene waterstof projecten. Het doel is een groene waterstofportfolio van 1,5 tot 2 GW. Ongeveer de helft van de projecten richt zich op productie van groene waterstof voor industriële klanten. De andere helft richt zich op groene waterstof voor andere sectoren, zoals de gebouwde omgeving.