Beoordeling van het milieurapport ELECTRABEL TIHANGE

Het milieurapport van ELECTRABEL TIHANGE omvat een gecertificeerde Emas-verklaring. Naast deze publieke milieuverklaring is aansluitend een gecertificeerd milieu-managementsysteem ISO 14001 aanwezig.

De participatie van de medewerkers aan het milieurapport is voorbeeldig te noemen. De jury werd getroffen door de duidelijke profilering van de waarden van de onderneming.

Eveneens neemt ELECTRABEL in haar milieurapport een intentieverklaring met betrekking tot een rapportering op richting Duurzaam Ondernemen.

Beoordeling van het duurzaam ondernemen rapport INDAVER

Het rapport duurzaam ondernemen van INDAVER betreft een -corporate” rapport en omvat verschillende productievestigingen zowel in het binnenland als in het buitenland.

Het rapport duurzaam ondernemen werd inhoudelijk volledig geconcipieerd rond de EFQM-filosofie (European Foundation for Quality Management). Dit model reikt een zelfevaluatie methodiek aan om de prestaties van de onderneming te verbeteren. Tevens worden naar onderliggende standaarden als EMAS, ISO 14001, BALANCE SCORECARD en RESPONSIBLE CARE verwezen.

De financiële, milieu- en sociale prestaties worden gevat gecommentarieerd. In het rapport duurzaam ondernemen wordt blijk gegeven van een open communicatie naar belanghebbenden.

De jury legt de nadruk op het feit dat de onderneming een rapport duurzaam ondernemen van hoog niveau heeft opgesteld en dat daarenboven behoorlijk volledig is.

De lay-out van het rapport getuigt van originaliteit.

Kandidaat voor de European Sustainability Reporting Award

De jury heeft beslist het milieurapport van ELECTRABEL TIHANGE evenals het rapport duurzaam ondernemen van INDAVER voor te stellen om deel te nemen op Europees niveau aan de European Sustainability Reporting Award.

De Europese wedstrijd gaat tussen de winnaars van de zestien deelnemende landen.

De winnaar van de Europese prijs zal bekend gemaakt worden op de prijsuitreiking die in Amsterdam op 11 april 2003 zal plaatsvinden.

Conclusie en aanbevelingen

De jury feliciteert al de bedrijven die hun rapporten hebben ingediend.

De jury spreekt de hoop uit dat in de toekomst nog meer bedrijven belang zullen hechten aan de milieuproblematiek en het initiatief zullen nemen om de belanghebbenden (-stakeholders”) met informatie omtrent milieu en duurzaamheid te informeren.

Bovendien hoopt de jury dat steeds meer bedrijven een milieu- en duurzaam ondernemen rapport zullen opstellen en dat ze daarin de nodige informatie opnemen overeenkomstig de standaard voorgesteld door het GRI.

Zij moedigen de deelnemende bedrijven ook aan de kwaliteit van de milieu- en duurzaam ondernemen rapport nog verder te verbeteren, ook al zijn vele verslagen nu reeds van zeer goede kwaliteit zowel naar inhoud als naar vorm.

Zij dringt er evenwel op aan dat de informatie eveneens de Belgische en/of de Luxemburgse exploitatiezetels betreft. In het geval van internationale rapporten, stelt de jury voor om bv. een Belgische of Luxemburgse bijlage toe te voegen aan het internationaal verslag.

De jury wenst dat er meer informatie zou worden opgenomen ten behoeve van alle categorieën van belanghebbenden op een wijze die voor allen begrijpbaar is.

De jury verheugt zich over het feit dat verschillende bedrijven die aan de vorige edities hebben deelgenomen, dit jaar opnieuw positief aan dit initiatief hebben deelgenomen.