Eerste voortgangsrapportage: Veel bedrijven maken enthousiast werk van de SDGs

Eind mei vond voor het eerst een hoorzitting plaats in de tweede kamer waar werd besproken hoe Nederland ervoor staat op het gebied van de SDGs. Dit gebeurde aan de hand van een pas gepubliceerde rapportage waarin de overheid, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en andere organisaties en individuen hebben samengewerkt om tot een overzicht te komen. Hieruit blijkt dat er op een aantal doelen vooruitgang is geboekt, maar dat er ook zorgelijke punten zijn.

In de rapportage is vooral lof voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, net als het bevorderen van vrede, veiligheid en rechtvaardigheid (SDG 16) en toegang tot gezondheidszorg. Maar er zijn ook doelen waarop Nederland relatief gezien laag scoort. Zo kan gelijkheid tussen mannen en vrouwen nog verbeterd worden (SDG 5) en zijn er grote zorgen over de globale voetafdruk van Nederland, CO2-uitstoot, de lage inzet om klimaatverandering tegen te gaan en sociale en economische ongelijkheid.

Een nieuwe aanpak voor het behalen van de SDGs

Het maatschappelijk middenveld stelt dat een ambitieuze overheid cruciaal is voor het behalen van de SDGs. Nederland zal snel moeten investeren in een eerlijker belastingsysteem en meer aandacht besteden aan de overgang van fossiele naar hernieuwbare energie (SDG 7). Ook zou er volgens het maatschappelijk middenveld en de jongeren een speciale SDG-toetsing moeten komen waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe Nederland scoort op het behalen van de SDGs, ook in vergelijking met andere landen.

Verschillende bedrijven en organisaties lijken bereid zich in te zetten voor de SDGs, alleen worden hun acties nog niet vaak gekoppeld aan specifieke doelen. Een oorzaak hiervoor zou kunnen liggen bij de beperkte bekendheid van de SDGs. Dit houdt in dat ook het laatste doel van de SDGs (effectieve partnerschappen om de doelen te bereiken), in dit stadium van belang is.

De rapportage t.a.v. het bedrjfsleven en financiële instellingen werd opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van VNO-NCW/MKBNederland en Global Compact.

In het kader van deze bijdrage is aan de achterbannen van de verschillende ondernemersorganisaties gevraagd naar ervaringen en inspanningen op het gebied van de SDGs. Dit betreft VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en het Global Compact Netwerk Nederland (GCNL). Het verzoek is ook gedaan aan vertegenwoordigers van de International Chamber of Commerce (ICC), de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), Social Enterprise, de Groene Zaak, financiële instellingen en MVO-Nederland. In korte tijd kwamen er ruim zestig reacties binnen van zowel grote, multinationale ondernemingen, als van MKB-bedrijven, sociale ondernemingen, start-ups en brancheorganisaties. Uit de reacties blijkt dat veel bedrijven enthousiast werk maken van de SDGs. Dit wordt ook bevestigd door het Trendrapport 2017 van MVO-Nederland. Recentelijk hebben VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, de DSGC en veel bovengenoemde partijen, waaronder de Groene Zaak en Partos, in brieven aan de informateur het belang van de SDGs voor de oriëntatie van een nieuw kabinet eveneens onderstreept.

Share Button