Als werkgever geniet je van alle voordelen dat het ondernemerschap met zich meebrengt. Daarnaast heb je ook de lasten, zeker als je ook nog eens personeel in dienst hebt. Volgens de wet ben je dan verplicht om voor een veilig en gezond werkklimaat te zorgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet erop toe dat alle bepalingen uit de wet door de werkgever worden nageleefd.

Gecertificeerde arbodienst

Zo ben je als werkgever verplicht om over een eigen overeenkomst te beschikken met een arbodienst of bedrijfsarts. Dit wordt het basiscontract genoemd. In dit basiscontract staat beschreven welke werkafspraken er bestaan wanneer de werkgever zich volgens de Arbowet laat bijstaan door deskundigen, bjvoorbeeld in het geval van verzuim van een werknemer. Soms gaat dit via de strak aan regels gebonden zijnde maatwerkregeling, maar meestal is de vangnetregeling van toepassing. Voor deze laatste ben je als werkgever verplicht een contract af te sluiten met één gecertificeerde arbodienst.

Lean werken is veilig en efficiënt werken

Duurzaam ondernemen houdt binnen de muren van je bedrijf in dat je werknemers zo veel mogelijk volgens het lean werken-principe handelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Het hele team richt zich op het creëren van waarde voor de klant in alle processen. Geen verspilling, inefficiëntie wordt vermeden. Werknemers houden elkaar scherp en handhaven samen een veilige werkomgeving, waarvan de aanzet hiertoe door de arbodienst en de werkgever is gegeven.

Rol arbodienst van uiterst belang

Duurzaam ondernemen betekent ook dat je er samen met de arbodienst voor zorgt dat je personeel zo min mogelijk verzuimt. Er kunnen altijd onvoorziene omstandigheden zijn die er aan bijdragen dat je personeel ziek thuis zit, maar veel kun je voorkomen. Trouwens, elke onnodige verzuimdag kost je al gauw 250 euro en dat bedrag kan snel oplopen. Zorg er daarom van tevoren voor dat je een gecertificeerde arbodienst vindt die jouw organisatie goed leert kennen. Alleen dan voorziet de dienst je van snelle en concrete adviezen. Je verzekert je van de juiste zorg op het moment dat je het nodig hebt. Je minimaliseert het risico op onnodige loonschade. Een goede arbodienst is dus cruciaal in het gezond houden van de beroepsbevolking en is daarmee indirect verantwoordelijk voor het soepel laten draaien van de economie.

Met een gecertificeerde arbodienst een plan van aanpak opstellen

Neem geen genoegen met een ogenschijnlijk gratis arbodienst. Als er dan wat gebeurt sta je achteraan in de rij omdat de arbodienst als eerste de betalende klanten gaat begeleiden. Kies voor een abonnementsvorm waarbij op zijn minst een verzuimportaal, een casemanager (de activiteitenbegeleider en spil in het contact tussen werkgever en arbodienst) en de bedrijfsarts is opgenomen. Daarbij is er met een gecertificeerde arbodienst ook altijd een keer per jaar een evaluatie van de afgelopen twaalf maanden en wordt er een plan van aanpak voor het komende jaar opgesteld.