De beslissingen die een volgend kabinet neemt zijn cruciaal voor het lange termijn verdienvermogen van Nederland. Dat stelt ondernemersvereniging De Groene Zaak in het regeerperspectief ‘A Trillion-dollar Business Case – Duurzame economie het hart van het regeerakkoord 2017-2021’. Hierin staan vier cruciale pijlers om de transitie naar een duurzame economie aan te jagen. Dit regeerperspectief is vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer.

Door een snelle transitie naar een duurzame economie versterkt Nederland haar internationale concurrentiepositie, groeit de werkgelegenheid, wordt de houdbaarheid van pensioenfondsen verstevigd en verbetert de leefomgeving. Volgens de ondernemersvereniging behoort deze nieuwe weg naar groei dan ook centraal te staan in de partijprogramma’s in aanloop naar de verkiezingen.

De Groene Zaak identificeert een viertal pijlers die noodzakelijk zijn voor het langetermijnverdienvermogen van Nederland. Allereerst biedt een herijking van het huidige innovatiebeleid mogelijkheden voor ondernemend Nederland. Willen we in ons land een nieuwe duurzame economie opbouwen dan dient er een incentive te zijn voor ondernemers om alternatieve business modellen te ontwikkelen voor producten en diensten die CO2-neutraal en grondstofbehoudend zijn. Nederland heeft een innovatiebeleid nodig dat deze vorm van ondernemerschap maximaal stimuleert en internationale opschaling van duurzame innovaties versnelt, aldus De Groene Zaak.

Een herziening van het belastingstelsel hoort bij deze nieuwe economie. Het huidige belastingstelsel blokkeert duurzame economische groei. Doordat arbeid duur is en grootvervuilers laag worden belast, wordt het bedrijfsleven beperkt in het toepassen en opschalen van duurzame innovaties. Door herstructurering van het belastingstelsel vooruit te schuiven maken we onszelf op langere termijn dief van onze eigen portemonnee. Volgens de ondernemersorganisatie moet een volgend kabinet een robuust belastingstelsel ontwerpen dat de vervuiler laat betalen, externe kosten internaliseert en innovatie en werkgelegenheid stimuleert.

Een derde cruciale pijler is een goede borging van de afspraken die zijn neergelegd in het Klimaatakkoord. Dat kan alleen als er sprake is van een stabiele langetermijnfocus – langer dan één regeerperiode – op basis waarvan investeerders, ondernemers en burgers kunnen worden gemobiliseerd. 

Tot slot biedt een circulaire economie perspectief op ruim 50 duizend banen in Nederland en een groei van het BBP van € 7 miljard euro. In het regeerakkoord dient er om die reden een fundamentele keuze voor een circulaire economie te worden gemaakt.

marga_boekTweede Kamerleden ontvangen naast het regeerperspectief het boek ‘New Economy Business’ van De Groene Zaak-CEO Marga Hoek ter inspiratie tijdens het komende zomerreces. Dit boek schetst het potentieel van de transitie naar een innovatieve en waarde-gerichte economie aan de hand van vele business cases wereldwijd, ambitieuze multinationals en disruptieve start-ups, tientallen interviews met CEO’s en bijdragen van toonaangevende wetenschappers en (internationale) opinieleiders.