Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de kamer geïnformeerd over de wijze waarop duurzaamheid wordt meegenomen in de komende aanbesteding van het betalingsverkeer van het Rijk. Voor de eerste keer zal  de duurzaamheidsscore van RobecoSAM van de aanbiedende banken meegenomen worden in de beoordeling.

De tekst van de brief:

Zoals toegezegd in het nota overleg aangaande duurzaam bankieren met de vaste commissie voor Financiën d.d. 8 juni 2015, wil ik u nader informeren over de wijze waarop duurzaamheid wordt meegenomen in de komende aanbesteding van het betalingsverkeer van het Rijk. Op woensdag 17 juni zijn de aanbestedingsstukken openbaar gemaakt via plaatsing op TenderNed (www.tenderned.nl).

Het doel van de aanbesteding is het op basis van een Europese aanbesteding sluiten van een dienstverleningsovereenkomst met een bank. Deze dienstverlening zal ingaan op 1 mei 2016 en heeft een maximale looptijd van 8 jaar. In de aanbesteding wordt de geschiktheid van de bank voor de uitvoering van de opdracht vastgesteld. Duurzaamheid speelt in deze aanbesteding een prominente rol. In de aanbesteding wordt een flinke voorwaartse stap gemaakt in het stellen van eisen en wensen aan de bank op het gebied van duurzaamheid. Tegelijkertijd dienen de duurzaamheids-criteria proportioneel te zijn in verhouding tot andere criteria in de aanbesteding, zoals veiligheid van het betalingsverkeer of het innovatief vermogen van de bank. Net als in de meest recente aanbestedingen op het gebied van betalingsverkeer zullen eisen gesteld worden op het gebied van het verbod op clustermunitie, sociale voorwaarden en MVO-beleid. Zo dient de inschrijvende bank, maar ook gelieerde ondernemingen binnen groepsverband, niet direct te investeren in partijen waarvan de bank weet of redelijkerwijs behoort te weten dat die partijen betrokken zijn bij de productie, de verkoop of de distributie van clustermunitie. De inschrijvende bank dient de internationale arbeidsrechten en mensenrechten te respecteren. Daarnaast dient de inschrijvende bank het MVO-beleid extern te publiceren. Verder dient de bank aandacht te hebben voor social return. Hierbij zal de inschrijvende bank met extra punten worden beloond indien werk wordt gemaakt van het aan het werk helpen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Bovenop deze Rijksbrede bepalingen omtrent duurzaamheid is gekozen om voor de eerste keer in een aanbesteding van het betalingsverkeer Rijk een duurzaamheidsscore van RobecoSAM mee te nemen in de beoordeling. Ik heb ervoor gekozen om een onafhankelijke partij de banken te laten beoordelen aangaande duurzaamheid. RobecoSAM heeft kennis van duurzaam bankieren omdat ze al lange tijd actief is in het scoren van banken en andere bedrijven op het gebied van duurzaamheid.

Tenslotte vraag ik aan banken of er extern en transparant wordt gerapporteerd over het beloningsbeleid van de bank. Ook deze bepaling is nieuw ten opzichte van alle eerdere aanbestedingen en dient om aandacht te vragen voor transparantie rondom beloningsbeleid. Dit is in Nederland al een wettelijke standaard, maar geldt niet altijd nadrukkelijk voor buitenlandse banken. Ik ben ervan overtuigd door het opnemen van de beschreven duurzaamheidscriteria bij te dragen aan een groter besef van het belang van duurzaamheid en de naleving daarvan door banken.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem