Bij een klein aantal van de geïnterviewde bedrijven zijn er concrete doelen voor de logistieke keten vastgesteld. De meeste aandacht gaat naar het energieverbruik en de emissies van de primaire processen, in veel gevallen de productieprocessen. Het ontbreekt de logistiek managers vaak nog aan duidelijke kaders en stimulansen om duurzaamheidsdoelstellingen te formuleren. Maar ook om maatregelen te nemen die verder reiken dan alleen kostenreductie. Toch staat ook zonder concrete doelstelling duurzaamheid bij een aantal logistiek managers wel op de agenda. Zij nemen zelf het initiatief en oriënteren zich vooral op maatregelen die binnen handbereik liggen.

Maturity matrix

De status van de mate van duurzaamheid van onder meer Wehkamp, Hexion, Corus, Siemens, Sara Lee/DE, Meneba en TNT is door Connekt en Capgemini in kaart gebracht met behulp van een maturity matrix die bestaat uit vijf stappen. In de matrix, die tijdens een workshop is ingevuld, gaven de bedrijven aan waar ze tegen aanlopen bij het uitwerken van duurzaamheidsvraagstukken in hun logistieke keten en de manier waarop ze logistieke diensten inkopen.

Tussenstappen

Organisaties gaan volgens Bram van Schijndel van Capgemini niet in één keer naar de meest ideale vorm. “De maturity matrix is gebaseerd op het idee dat een organisatie zich ontwikkelt door het zetten van meerdere tussenstappen om zo een einddoel te bereiken. Er blijkt behoefte te zijn aan heldere duurzaamheidsdoelstellingen voor de logistieke functie en inzicht in wat logistieke dienstverleners hiervoor kunnen doen. Maar ook aan heldere KPI’s en harde inkoopcriteria versus samenwerking en monitoring van duurzaamheid na gunning van het contract.”

De helft is gestart met carbon footprint

Uit de resultaten blijkt dat er geen bedrijven zijn die zich beperken tot alleen het naleven van de wetgeving op het gebied van duurzaamheid. Ruim 20 procent zit al een stapje hoger in de matrix. Deze bedrijven hebben al wel maatregelen getroffen, maar vinden het nog lastig om het onderwerp op de agenda van de directie te krijgen. De helft van de bedrijven is gestart met een carbon footprint analyse. Het formuleren van concrete doelstellingen en het uitvoeren van maatregelen voor energiebesparing zijn de volgende stappen.

Verankering in contracten

Thierry Verduijn van Connekt is van mening dat ook als logistieke processen zijn uitbesteed duurzaamheidsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd. “Voor verladers is het mogelijk om hierover met hun logistiek dienstverleners afspraken te maken. Duurzaamheid moet dan worden verankerd in de vijf stappen van het inkoopproces: specificeren, selecteren, contracteren, bestellen en bewaken.”

Worstelen met data

In de praktijk blijkt echter dat veel bedrijven worstelen met data als het gaat om de toekenning van CO2-emissie aan een verpakkingseenheid. Bij het uitbesteden van het transport is er vaak geen inzicht in de daadwerkelijke beladingsgraad en routeplanning wat het lastig maakt om de juiste inschatting te maken van het werkelijke CO2 verbruik. Zestig procent van de bedrijven hebben duurzaamheid dan ook niet hard opgenomen in het contract.