Provincie Drenthe, Rabobank en FrieslandCampina slaan de handen ineen om de verduurzaming in de melkveesector te versnellen en de inspanningen van melkveehouders financieel te belonen. De betrokken organisaties hebben bovendien de intentie uitgesproken om de eigen duurzaamheidsprogramma’s op inhoud en aanpak op elkaar aan te laten sluiten. Op deze manier beogen de partijen melkveehouders extra te stimuleren om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Een goed toekomstperspectief voor de boer en een duurzamere wereld zijn daarbij de sleutelwoorden.

Duidelijkheid voor Melkveehouder

De gezamenlijke ambitie van de drie partijen is dat er in 2025 op Drentse melkveebedrijven zoveel mogelijk sprake is van gesloten kringlopen. In 2018 startte provincie Drenthe samen met *Duurzame Melkveehouderij Drenthe de pilot duurzaamheidsplannen op maat om melkveehouders te helpen concrete stappen te zetten naar verduurzaming. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA):

Gezamenlijk hebben we hetzelfde toekomstbeeld voor de sector en hanteren we dezelfde thema’s waarop we belonen tot maximaal 7.500,- euro. Met onze duurzaamheidsplannen weet elk melkveebedrijf precies waar het staat en welke stappen nodig zijn om te verduurzamen. Zo ontstaat er voor de melkveehouderij meer duidelijkheid in de route naar de toekomst. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Rentekorting op leningen

Melkveehouders die verbeteringen laten zien op onder andere weidegang, grondgebondenheid, vermindering van uitstoot van broeikasgassen, ammoniakemissie en stikstofbodemoverschot kunnen rekenen op financiële steun.

De Rabobank verleent een melkveehouder op basis van zijn score in de biodiversiteitsmonitor rentekorting op leningen voor maximaal 0,5 % per jaar over een periode van 5 jaar. In totaal is 50 miljoen euro voor (her)financiering beschikbaar. Maximaal vijftig boeren die goed scoren op de biodiversiteitsmonitor komen ervoor in aanmerking. De biodiversiteitsmonitor biedt de melkveehouder daarmee ook een aantrekkelijker verdienmodel.

aldus Carin van Huët directeur Food en Agri bij Rabobank.

Belonen voor inspanningen

FrieslandCampina beloont haar leden-melkveehouders in Nederland, België en Duitsland al langer op deze manier. “FrieslandCampina, het Wereld Natuur Fonds en de Rabobank ontwikkelden een aantal jaar geleden de Biodiversiteitsmonitor. Hier zijn meetbare criteria benoemd die een belangrijke bijdrage leveren aan een betere biodiversiteit. Melkveebedrijven worden op deze criteria beoordeeld en beloond. We zijn blij dat andere partijen nu ook melkveehouders belonen op hun inspanningen. Daar maken wij ons hard voor”, aldus Frans Keurentjes, voorzitter van de zuivelcoöperatie FrieslandCampina.

Ministerie LNV moedigt aan

Lieke Hendrix, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “‘Doe mee aan de omslag naar kringlooplandbouw’. Dat is de oproep van Minister Carola Schouten. De Drentse partners samen met FrieslandCampina en de Rabobank pakken deze handschoen op en geven hiermee een eenduidige boodschap af aan de sector. Als ministerie zijn wij blij met deze gezamenlijke ambitie en moedigen dat dan ook graag aan.”

*Duurzame Melkveehouderij Drenthe bestaat uit een samenwerking tussen de partijen provincie Drenthe, LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Het Drentse Landschap en het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt.