Jeroen  Dijsselbloem, Minister van Financiën, heeft onlangs de kamer een brief gestuurd over MVO criteria bij aanbestedingen. Hierin komt hij tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer.

Tekst brief:

Op 30 september 2014 ontving ik van u een brief waarin u mij verzoekt acht te slaan op een motie van de Tweede Kamer gericht aan het presidium met de vraag een «voorstel te doen met criteria op basis waarvan kan worden gekozen voor een ethisch handelende bank, en te bewerkstellingen dat zo snel als mogelijk wordt gebankierd bij een bank die een hoge score heeft in de Eerlijke Bankwijzer» (Kamerstuk 33 924, nr. 12).

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is belangrijk en zal in de nieuwe aanbesteding van het betalingsverkeer van het Rijk worden meegenomen. De Tweede Kamer heeft hiertoe ook recent de motie Merkies (Kamerstuk 34 000, nr. 35) aangenomen. Conform het dictum van deze motie zal ik in de aanbesteding voor de nieuwe huisbankier van het Rijk expliciete eisen opstellen ten aanzien van MVO.

In recente aanbestedingen van betalingsverkeer zijn reeds MVO eisen opgenomen. Zo zijn in de aanbestedingscontracten van creditcards en de Belastingdienst in 2010 eisen gesteld rondom publicatie van een MVO-beleid. In het aanbestedings-contract van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2012 is aanvullend hierop een verklaring geëist dat alle (buitenlandse) banken aan het verbod op clustermunitie moeten voldoen. Verder is in het aanbestedingscontract van creditcards in 2014 geëist dat wordt voldaan aan sociale voorwaarden zoals mensenrechten.