Volgens bestuursvoorzitter Roger Dassen ligt het voor de hand dat Deloitte zijn kennis en inzichten probeert aan te wenden om iets te betekenen voor de samenleving. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen of corporate responsibility betekent voor ons dat wij met onze core business een positieve maatschappelijke impact willen hebben. Denk daarbij aan het maatschappelijk belang van accountancy, belastingadvies, consultancy en financieel advies. Ook levert Deloitte via thought leadership een maatschappelijke bijdrage op een breed spectrum van terreinen. Dat laatste betekent dat Deloitte een rol wil spelen in maatschappelijke discussies die zich afspelen op ons vakgebied. Voor een vooruitstrevende organisatie is dat niet alleen wenselijk, we zijn het aan onze stand verplicht.”

Stakeholders
Het uitbrengen van het maatschappelijk jaarverslag moet de binding versterken met alle stakeholders van Deloitte, waaronder het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Maar het verslag heeft ook een interne functie. Dassen: “Het besef dat Deloitte pal moet staan voor corporate responsibility leeft sterk bij onze medewerkers. Voor de ontwikkeling van onze medewerkers is het goed om te zien waar Deloitte op maatschappelijk gebied mee bezig is en hoe zij hun bijdrage daaraan kunnen leveren. Maar ook potentiële werknemers en cliënten associëren zich in toenemende mate liever met een organisatie die zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Het initiatief om met een maatschappelijk jaarverslag te komen werd dan ook breed ondersteund. Ongeveer zestig medewerkers hebben de bestaande activiteiten op het gebied van corporate responsibility geïnventariseerd. Vervolgens zijn doelstellingen geformuleerd die bepalend zijn voor de inspanningen in de komende periode. Het gaat daarbij om het waarborgen van de integriteit van de onderneming, het verbeteren van de positie van de medewerkers, het creëren van uitstekende waarden voor cliënten, het optimaal vervullen van de maatschappelijke rol en het verminderen van de milieubelasting.

Diversiteit
Deloitte streeft naar een personeelsbestand dat een deugdelijke afspiegeling is van de diversiteit in onze samenleving. In het plan Diversity en inclusion zijn concrete streefcijfers opgenomen over het aantal vrouwelijke en allochtone medewerkers in onze organisatie, waarop het management wordt afgerekend. Daarnaast kent Deloitte sinds 2005 een awareness-training op dit gebied. Deze training stimuleert het bewustzijn van het belang van een veelzijdig personeelsbestand en zorgt zo voor een cultuurverandering.

Vrijwilligerswerk
Om de maatschappelijke betrokkenheid van de medewerkers te stimuleren krijgen ze meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Het zwaartepunt ligt daarbij bij de thema’s ‘onderwijs en innovatie’ en ‘startend ondernemerschap’. Zo hebben Deloitte-medewerkers een stichting opgericht die zich inzet voor de scholing van Afrikaanse (wees)kinderen. Verder is Deloitte actief betrokken bij Close the Gap, een organisatie die IT-materialen inzamelt voor ontwikkelingslanden. Daarnaast is Deloitte een samenwerking aangegaan met WorkMate en Zinnige Zaken.

Ambities
Verslaglegging en transparantie zijn al langer vanzelfsprekend voor financiële dienstverleners. Met dit maatschappelijk jaarverslag wil Deloitte nu ook helderheid verschaffen over het beleid en de resultaten van het afgelopen boekjaar op het gebied van corporate responsibility. Dassen: “We realiseren ons dat we nog aan het begin staan van een leerproces. Maar onze ambities zijn groot: we willen ook wat maatschappelijke verantwoordelijkheid betreft tot de top behoren.”