Rapporten spelen een steeds belangrijkere rol in het kader van de EU-taxonomie voor duurzame activiteiten. Wat is momenteel de status van deze EU-taxonomie? En hoe kunnen we ons goed voorbereiden op wat nog gaat komen? 

Zitten we nog steeds in de 1.0-versie van de EU-taxonomie?

In het afgelopen jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest, maar de eerste versie van de EU-taxonomie moet nog worden afgerond. Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten zijn er voor de milieudoelstellingen “klimaatmitigatie” en “klimaatadaptatie” definitieve eisen opgesteld, en zijn er concepten geformuleerd voor de “circulaire economie”. Voor deze drie (van de zes) milieudoelstellingen zijn ook DNSH (d.w.z. “breng geen ernstige schade toe”) criteria vastgesteld, die de mogelijke richting aangeven van de overige drie milieudoelstellingen. In wezen is de helft van de eisen van de EU-taxonomie helder gedocumenteerd en is voor de andere helft een duidelijke focus in kaart gebracht.

Wanneer zal de EU-taxonomie in de hele Europese Unie van toepassing zijn?

De EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) werd in maart van 2021 wettelijk vastgesteld, hetgeen bepaalde EU-bedrijven verplicht tot openbaarmaking van hun deel van de economische activiteiten die substantieel bijdragen aan ten minste één van de zes milieudoelstellingen. Op dit moment zijn slechts twee van de zes milieudoelstellingen (nml. die voor klimaatmitigatie en klimaatadaptatie) geaccepteerd door de Europese Commissie. Deze twee zijn op 1 januari 2022 tot wet verheven via de EU-taxonomie “Gedelegeerde Klimaatwet van de EU”. De overige vier milieudoelstellingen zullen waarschijnlijk in 2023 tot wet worden verheven. De taxonomie is dus al actief en nu is het tijd voor de markt om te reageren.

In hoeverre zal de EU-taxonomie gevolgen hebben voor Europese bedrijven?

De SFDR verplicht alle ondernemingen met meer dan 500 werknemers om over te gaan tot bekendmaking van hun percentage aan omzet, kapitaaluitgaven (CAPEX) en operationele kosten (OPEX) dat substantieel bijdraagt aan ten minste één van de zes milieudoelstellingen. Hetzelfde geldt voor financiële marktpartijen, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsfondsen. Bovendien is het waarschijnlijk dat overheidsinstanties de eisen van de EU-taxonomie zullen opnemen in de aanbestedingsdocumenten van door de overheid gefinancierde projecten. Het belangrijkste om te onthouden is dat de EU-taxonomie alleen vereist dat bedrijven hun activiteiten transparant inzichtelijk maken, maar niet dat zij aan een bepaald niveau van duurzaamheid dienen te voldoen. Met openbare bekendmakingen waarin het percentage taxonomisch afgestemde activiteiten wordt vermeld kan de markt de werkelijke mate van duurzaamheid van bedrijven en fondsen beoordelen en vergelijken.

Hoe kunnen Europese bedrijven zich voorbereiden op naleving van de EU-taxonomie?

Bedrijven die aan de EU-taxonomie moeten voldoen, moeten de technische screeningcriteria bekijken voor iedere economische activiteit die het bedrijf uitvoert. Zodra zij deze vereisten begrijpen, kunnen zij beoordelen welke van hun activiteiten zij in overeenstemming moeten brengen met de taxonomie en kunnen zij beginnen met de aanpassing van de betreffende processen. Ten slotte zullen bedrijven waarschijnlijk nieuwe documentatie- en rapportagetools moeten gebruiken om de informatie zó te genereren dat deze voldoet aan de eisen van de EU-taxonomie.

Hoe bereidt Madaster zich hierop voor?

Madaster houdt de vinger aan de pols met betrekking tot de ontwikkeling van de technische screeningscriteria van de EU-taxonomie, waarin duidelijke en meetbare eisen worden gesteld aan nieuwbouw-, renovatie- en sloopprojecten. Op basis van de gepubliceerde vereisten zijn er al nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan het Madaster Platform die klanten in staat stellen om geïntegreerde emissies te rapporteren in levenscyclusanalyses (LCAs) en de milieugegevens en circulaire materiaalinputs en -outputs in kaart te brengen via het Madaster materialenpaspoort. In 2023 zal het platform de resterende benodigde functionaliteiten ontwikkelen om een gestroomlijnde taxonomie-rapportage en -naleving mogelijk te maken voor vastgoedeigenaren en -beheerders. Zoals bij alle nieuwe platformontwikkelingen is ook de voortdurende betrokkenheid van de klant van vitaal belang om zo een uitzonderlijk product te kunnen leveren.

David Parker, Product Manager Madaster