Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moet de overheid haar rol als aanjager van de nieuwe economie benutten door belemmeringen weg te nemen en circulaire innovaties te bevorderen. Ook het onderwijs kan het draagvlak hiervoor vergroten door kennis over circulariteit te delen, stelt ABN AMRO in de publicatie ‘Overheid en Onderwijs: kennis om te delen’.

Financieringsmodellen

De bank ondersteunt bedrijven die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. Deze modellen zijn onderdeel van ABN AMRO’s ambitie om in 2020 in alle sectoren vanuit minimaal 100 deals één miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen te hebben gefinancierd waarmee één miljoen ton CO2-uitstoot wordt bespaard. De nieuwe verdienmodellen die uit de circulaire economie voortkomen, zorgen voor grote verschuivingen in verschillende sectoren. De economische betekenis van de zakelijke dienstverlening en IT groeit explosief, terwijl die van tastbare activa geleidelijk kleiner wordt. Dit zorgt er ook voor dat een verschuiving van ‘bezit’ naar ‘gebruik’ op gang komt. ABN AMRO verwacht dat de opbrengsten van productverkoop teruglopen, terwijl leaseconstructies, betalen op basis van gebruik, output en aftersales services juist zullen bijdragen aan winstgevende groei. Dat heeft voor alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven gevolgen.

Circulaire vooruitgang via beleid en onderwijs

De overheid kan de overgang naar een circulaire economie op verschillende manieren versnellen. Als aanjager van de circulaire economie ontwikkelen decentrale overheden – provincies, gemeenten en waterschappen – verschillende initiatieven. Hierbij staan lokale overheden voor de uitdaging om innovaties slim in te passen en te verbinden met andere maatschappelijke ontwikkelingen, zoals stedelijke vernieuwing, landschap en mobiliteit. Zo kunnen zij partijen aan elkaar verbinden die grondstoffen uit afval(water) terugwinnen en nieuwe werkgelegenheid creëren met bijvoorbeeld grondstofrotondes. Ook kunnen zij bedrijven stimuleren door geld uit innovatiefondsen beschikbaar te stellen voor circulaire initiatieven. Het onderwijs heeft eveneens een bijzondere taak in de circulaire economie. Zo wordt duurzaamheid steeds meer verankerd in het onderwijscurriculum en ontstaan creatieve broedplaatsen waar bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan nieuwe circulaire toepassingen.

Circulaire oplossingen voor maatschappelijk vastgoed

De sector Overheid en Onderwijs heeft een veelomvattende rol in de circulaire economie. ABN AMRO verwacht dat verdienmodellen gericht op maatschappelijk vastgoed – stadskantoren, scholen, sporthallen en zwembaden – het meest kansrijk zijn.  Maatschappelijk vastgoed leent zich uitstekend voor circulaire oplossingen. Zo kunnen op de verwachte einddatum van het gebruik voorzieningen worden gedemonteerd of op een andere locatie worden geplaatst of gebruikte materialen opnieuw worden ingezet in andere gebouwen. Ook kan de gebouw- en energievoorziening van de gebouwenvoorraad door renovatie of levensduurverlenging sterk worden verbeterd.  En is het mogelijk om waarde terug te winnen door het voorkomen van afval en het beter benutten van waardevolle grondstoffen. Dit is mogelijk door retoursystemen en upcycle-centra op te zetten waar materialen worden gerecyled, gerepareerd en voor hergebruik geschikt gemaakt. ABN AMRO kijkt hoe zij haar klanten in de sector Overheid en Onderwijs in staat kan stellen om deze kansen te benutten.

Eric Zwaart, Sector Banker Overheid en Onderwijs ABN AMRO