De Coalitie Circulaire Accounting is van start gegaan. Deze coalitie brengt cases en kennispartners bij elkaar en houdt zich bezig met de vraagstukken rondom de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Om de financiële realiteit van circulaire bedrijven beter weer te geven zal het nodig zijn om bestaande methodes bij te stellen of nieuwe regels te introduceren. Deze coalitie is een samenwerking tussen Circle Economy, NBA, Dura Vermeer, ABN AMRO, KPMG, Provincie Overijssel en wetenschappers verbonden aan Erasmus Universiteit, Open Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Nyenrode Business Universiteit en Avans Hogeschool. Mede gefinancierd door: Nederland Circulair!

Nieuwe uitgangspunten

De circulaire economie wordt gekenmerkt door uitgangspunten zoals hergebruik en waardebehoud. Deze uitgangspunten vragen in veel gevallen om nieuwe businessmodellen waarin partijen intensiever en op langere termijn samenwerken, en waarin waardekringlopen worden gesloten. Nieuwe, circulaire businessmodellen vragen om aanpassing van economische principes en verslaggevingsregels.

Coalitie Circulaire Accounting

De NBA heeft samen met Circle Economy het initiatief genomen om de Coalitie Circulaire Accounting op te richten en hierin meerdere cases uit te diepen. Doel van de coalitie is om gezamenlijk boekhoudkundige vraagstukken in de circulaire economie te identificeren, te onderzoeken en te komen tot uitvoerbare oplossingen. Een voorbeeld daarvan zijn waarderingskwesties bij circulair ondernemen.

De coalitie bestaat uit opstellers (interne financials), gebruikers (financiers, aandeelhouders), en adviseurs/controleurs (accountants) samen met experts uit wetenschap en adviespraktijk. Het doel is om het vakgebied mee te laten veranderen met de nieuwe werkelijkheid van een duurzame, circulaire economie. De Commissie Jaarverslaggeving van de NBA zal als klankbordgroep optreden.

Aan de hand van een concrete casus wordt elk kwartaal een waarderings- of verslaggevings vraagstuk uitgewerkt en worden de resultaten samengebracht in een open source-whitepaper.

Circulariteit, de energietransitie, duurzaam ondernemen of duurzaamheid gaat over economische levensduren, kostprijsbepaling, waarderingsproblematieken, afschrijvingstermijnen, restwaardes en businessmodellen. Dat is 100% ons vak.” -Fou-Khan Tsang, registeraccountant en aanjager Groene Brigade NBA

Casus Dura Vermeer

De eerste casus is een pilot project van Dura Vermeer en Provincie Overijssel om een ‘Weg-as-a-Service’ te exploiteren. Uitgangspunt is dat Dura Vermeer economisch eigenaar van de weg wordt en zich ontfermt over het beheer terwijl de Provincie een periodiek bedrag betaalt voor het gebruik van de weg. Een cruciaal punt is de bepaling van de restwaarde bij het aangaan van het contract en het (kunnen) meenemen van deze restwaarde in de boekhouding en financiering. Dit leidt tot de vraag: Hoe kan de restwaarde van de weg bepaald worden en welk effect heeft dit op het verdienmodel en op de verlies- en winstrekening? Bovengenoemde partijen zullen tot en met november 2019 aan deze casus werken.

Resultaten

De Coalitie zal de volgende concrete resultaten opleveren:

  • Praktische en toepasbare kennis voor interne en externe financials en accountants.
  • Een openbaar te delen memo (whitepaper) met de belangrijkste kennis en inzichten van de casus.
  • Agenda voor vragen die in komende edities van de Coalitie Circulaire Accounting aan bod zullen komen.

De transitie naar een circulaire economie vereist nieuwe bedrijfsmodellen die gericht zijn op het optimaliseren van de levensduur en de waarde van producten. Om de waarde van een circulaire economie te ontsluiten, moeten we belemmeringen in boekhoud- en waarderingsnormen identificeren en waar nodig regels opnieuw ontwerpen”.- Fieke de Haan, Lead Circle Finance Program, Circle Economy