De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) introduceert vandaag voor de CO2-Prestatieladder een Maatregellijst. Deze Maatregellijst is een vergelijkingsbasis voor CO2-efficiency en reductiemaatregelen voor bedrijven die in dezelfde markt opereren en in activiteiten vergelijkbaar zijn.

De Maatregellijst bevat maatregelen voor onder andere gebouwen, machines, logistiek, de keuze van bouwmaterialen. De maatregelen zijn er op drie ambitieniveaus; van standaard, naar vooruitstrevend, naar ambitieus. De lijst moet op de eerste plaats een bedrijf helpen met de vraag of de CO2-reductie doelstelling van het bedrijf in vergelijking met branchegenoten voldoende ambitieus is en de beoordeling van doelstellingen door onafhankelijke derden verdiepen. De maatregelenlijst helpt niet alleen bij de beoordeling van het ambitieniveau van het bedrijf. De lijst is ook onderdeel van een andere invalshoek van de ladder, kennisdeling en innovatie. Grote bedrijven moeten aantoonbaar een project hebben dat leidt tot de invoering van een nieuwe ambitieuze maatregel. Dat kan variëren van een nieuw model voor de logistiek op de bouwplaats, slimmere ontwerpen van bruggen, efficiëntiemaatregelen bij baggerschepen tot cement met een lagere CO2-footprint en de integratie van getijdenenergie in dammen. Op deze wijze ontstaat er een dynamische maatregellijst die kennisdeling en kennisontwikkeling stimuleert.

De CO2-Prestatieladder schrijft niet voor welke maatregelen een bedrijf moet nemen maar stelt wel eisen aan de ontwikkeling van inzicht, ambitie en realisatie van eigen doelstellingen. Het bedrijf wordt daarmee zelf aan het werk gezet om, op basis van eigen inzicht en mogelijkheden ambitie te tonen en maatregelen te nemen.

Sible Schöne, programmadirecteur SKAO: Het idee achter de Maatregellijst van de SKAO is fundamenteel anders dan de wijze waarop de overheid maatregelen inzet in het kader van de milieuvergunning. De overheid kiest daarin voor een beperkt aantal verplichte maatregelen per bedrijfstak. Het ligt voor de hand dat het bedrijfsleven deze lijst beperkt wil houden. Bij de ladder is geen sprake van verplichte maatregelen. Ieder bedrijf zelf kiest welke maatregelen hij neemt, zolang maar sprake is van een ambitieuze doelstelling.

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. Naast ProRail en Rijkswaterstaat zetten ongeveer 50 provincies, gemeenten, waterschappen en netwerkbedrijven het instrument in bij aanbestedingen in. In totaal gaat het om zeker 4 miljard euro per jaar. Bijna 700 bedrijven hebben inmiddels een certificaat.