Nederland moet alleen investeringsverdragen sluiten met landen die fundamentele rechten van werknemers garanderen en standaarden voor maatschappelijk ondernemen hebben ingevoerd. Het CNV roept de Tweede kamer op om deze voorwaarde op te nemen in de modelteksten die Nederland voor zulke verdragen gebruikt. “Werknemersrechten worden lang niet overal gerespecteerd”, aldus CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. “Er zijn bindende en afdwingbare afspraken nodig om landen en bedrijven zover te krijgen”.

Nederland heeft met 78 landen buiten de Europese Unie een investeringsverdrag gesloten waarin voorwaarden worden gesteld voor directe investeringen van bedrijven en burgers van het ene land in het andere. Het kabinet wil deze verdragen moderniseren en zegt een “voortrekkersrol op het terrein van duurzaam investeringsbeleid” te willen spelen. Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag heeft een modeltekst opgesteld die als leidraad moet dienen. De Tweede Kamer debatteert vandaag over deze modeltekst.

In de modeltekst die het kabinet voorstelt, ontbreekt de verplichting voor landen om internationale verdragen te ratificeren waarin fundamentele werknemersrechten zijn geregeld, zoals de vrijheid voor werknemers om zich te verenigen, en samen te onderhandelen. Ook ontbreekt een verplichting voor landen om standaarden te hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. “De modeltekst is nu te zwak”, aldus Van Wijngaarden. “Als het kabinet zijn ambitie wil waarmaken om een voortrekkersrol te spelen bij het stimuleren van verantwoorde en duurzame investeringen, moeten de rechten van werknemers in investeringsverdragen worden verankerd”, aldus Van Wijngaarden.