In 2000 moest blijken of de afgesproken doelstellingen voor de periode 1990 – 2000 waren bereikt. Met gepaste trots concludeert de branchevereniging voor de Nederlandse chemische industrie dat de sector zijn afspraken is nagekomen. Zelfs veel van de voorlopige doelstellingen voor de tweede fase van het Milieuconvenant, periode 2000 – 2010, zijn reeds bereikt. Voortbouwend op dit succes is er volgens VNCI-voorzitter Linse alle reden om het milieuconvenant te continueren en verder te werken aan vermindering van de milieudruk.

Responsible Care-rapport 2000
De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) publiceert jaarlijks een Responsible Care-rapport, waarin op eigen initiatief verantwoording wordt afgelegd over de milieu-, veiligheid- en gezondheidsprestaties van de sector. In 2000 zijn op het gebied van de emissiereductie de convenantdoelstellingen voor de uitstoot naar de lucht voor 25 van de 29 stoffen van het milieuconvenant bereikt. Voor 17 van deze stoffen is zelfs al aan de richtinggevende emissiereductie voor 2010 voldaan. Verder zijn de doelstellingen voor alle 34 stoffen die zich verspreiden naar water gerealiseerd. Voor 31 van deze stoffen is zelfs al aan de richtinggevende emissiereductie voor 2010 voldaan. De doelstelling NOx-reductie 2000 was reeds in 1999 gerealiseerd. Bij de afsluiting van het convenant was evenwel door de chemische industrie reeds gewaarschuwd dat de doelstellingen voor enkele stoffen niet haalbaar waren.

De energie-efficiency is in 2000 per eenheid product met 2,4 % verbeterd ten opzichte van 1999. De totale energie-efficiencyverbetering over de hele looptijd is 25 % ten opzichte van de oorspronkelijke doelstelling van 20 %. Op basis van het productieniveau van 1989 wordt in 2000 104 PetaJoule energie bespaard ten opzichte van 1989. De overeenkomstig vermeden CO2-uitstoot is 5,8 miljoen ton. De totaal vermeden uitstoot van CO2 in de periode 1989 tot en met 2000 bedraagt 26,7 miljoen ton.

Uitgangspunten voor 2010

Teneinde de milieudruk verder te blijven verminderen, heeft de chemische industrie ervoor gekozen om de agenda van het convenant te verbreden met een groot aantal initiatieven op het gebied van duurzaam ondernemen. Deze initiatieven zullen hun uitwerking krijgen in het derde BedrijfsMilieuPlan (BMP) dat bedrijven momenteel als onderdeel van het convenant ontwikkelen voor de periode 2001-2005.